Опубликован 2021-06-11

OʻZBEK LEKSIKOGRAFIYASI XUSUSIDA

Аннотация


Oʻzbek leksikografiyasi deyilganda, oʻzbek tilining lugʻat boyligi, undagi lugʻat turlari va tiplari haqida.

Как цитировать


Usmonov, A., & Mizomova, F. (2021). OʻZBEK LEKSIKOGRAFIYASI XUSUSIDA. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 3(3). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2029

Библиографические ссылки


Soyipov, S. (2020). SOBIR SAYQALIY’S WORK TITLED “QISSAI SAYQALIY”(“SAYQALIY’S NARRATIVE”) AND SOME THOUGHTS ABOUT ITS SOURCES. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). POETRY IN THE FRIEND" RAVZAT USH-SHUHADO" APPLICATION OF ARTS. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). On the Linguistic and Artistic Features of “Qissai Sayqaliy”: Almamatova Shahnoza Tursunkulovna, Ibragimova Latofat Sunatovna and Fayzullaeva Dilnoza Narimonovna. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). THE FORSCHA QUALITY IN BOBURNOMA belongs to the word family USE OF WORDS. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). THE PAREMALOGICAL UNITIES AND THE CHARACTERISTICAL STYLE OF NARRATOR NAMED “KUNTUG ‘MISH”: Bakhodyr Fayzullaev, Latofat Ibragimova, Dilnoza Fayzullaeva. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). Lexician and Oronim Semantics (On the Example of Toponyms of Jizzakh Region): Akhmedov Sabir Nazarkasymovich, Musayev Abduvali Sulaymanovich, Jurayev Jamoliddin Aminjonovich and Isroilov Gayrat. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). O'ZBEK TILI OQITISH METODIKASIDAN DARSLARNI INTERFAOL USULDA TASHKIL QILISH VOSITALARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). NUTQNING KOMMUNIKATIV SIFATLARINI O ‘QITISHDAGI INNOVATSIYALAR VA ILG ‘OR XORIJIY TAJRIBALAR. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). NUTQNING KOMMUNIKATIV SIFATLARINI O ‘QITISHDAGI INNOVATSIYALAR VA ILG ‘OR XORIJIY TAJRIBALAR. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ “ФАРХРД ВА ШИРИН” ДОСТОНИ ТИЛИДА ФОРСЧА УТГАН ЗАМОН ФЕЪЛ ШАКЛЛАРИНИНГ КУЛЛАНИШИ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). “ФАРХРД BA ШИРИН” ДОСТОНИ ТИЛИДА ФОРСЧА х; о з и р ги ЗАМОН ФЕЪЛ ШАКЛЛАРИНИНГ КУЛЛАНИШ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). “КИССАИ САЙЦАЛИЙГАСАРИ БАДИИЯТИ ХАЛИДА АЙРИМ МУЛОХДЗАЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI.

Usmonov, A. (2020). Soliq terminlarina tartibga solish haqida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 6. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2678

Usmonov, A. (2020). Публицистик матнда уюши? бўлакларнинг кўлланиши (Тохир Малик асарлари мисолида). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2681

Usmonov, A. (2020). Pedagogik texnalogiyalar–o`quvchilarning bilimlarni o`zlashtirishning samarali vositasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2675

Usmonov, A. (2020). Ona tili mashg`ulotlarida Zulfiya ijodini o`qitish usullari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 7. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2664

Usmonov, A. (2020). Tohir Malik asarlarida qo’pol so`zlarning qo’llanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2668

Usmonov, A. (2020). “Boburnoma”da forscha so`zlarning qo`llanish tahlili. Архив Научных Публикаций JSPI, 24(1), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2671

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.idu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/174

Usmonov, A. (2020). LINGUAPRAGMATIC ASPECTS OF UZBEK LANGUAGE. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1744

Usmonova, U. (2020). Effecteve ways of teaching. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1740

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/174

Usmonov, A. (2020). LINGUAPRAGMATIC ASPECTS OF UZBEK LANGUAGE. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1744

Usmonova, U. (2020). Effecteve ways of teaching. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1740

Usmonov, A. (2020). O?ZBEK TILIDA SO?ZLARNING TUZILISHI JAHATIDAN TURLARINI O?QITISHDA DIDAKTIK O?YINLARDAN FOYDALANISH. Архив Научных Публикаций JSPI, 20(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1870

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1745

Usmonov, A. (2020). LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 22(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1859

Usmonov, A. 2020). OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4669

Usmonov, A. (2020). Применение и анализ персидских качественных прилагательных в «Бабурнаме» . Архив Научных Публикаций JSPI, 24(1), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2661

Usmonov, A. (2020). Importance of speaking skill and its developing ways . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4010

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarni o’qitishda dedaktik o’yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4665

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarning badiiy matnda pragmatik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4666

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarning funksional-stlistik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4670

Usmonov, A. (2020). Vazifadosh bog’lovchilarning funksional-stlistik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4672

Usmonov, A. (2020). LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5970

Usmonov, A. (2020). SUBSTANTIAL NATURE OF FUNCTIONAL WORDS AND THEIR PRAGMATIC-STYLISTIC VALUE. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(39). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6012

Usmonov, A. (2020). Punktuatsiya (Tinish belgilari) o`qitish metodikasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(65). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4015

Usmonov, A. (2020). Leksikologiyaga bo’limini o’qitish uchun tanlangan mashqlar va materiallar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(65). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4021

Usmonov, A. (2020). O‘zbek tilida so‘zlarning tuzilishi jahatidan turlarini o‘qitishda didaktik o‘yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(61). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4027

Usmonov, A. (2021). O ‘zbek tilida yordamchi so ‘zlarni о ‘qitishda foydalaniladigan didaktik о ‘yinli darslarning turlari. Журнал Горизонты Филологии, 2(2).

Ganiyeva, H. B., & Usmonov, A. K. (2021). THE ROLE OF PUNCTUATION MARKS IN THE PRAGMATIC MEANING OF THE ANALYSIS OF CONJUNCTIONS. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 14-19.

Usmonov, A. (2021). ТАРСИЪ БАДИИЙ САНЪАТИНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТА?ЛИЛИ. Журнал Горизонты Филологии, 2(2).

Usmonov, A., & Usmonova, U. (2020). Odil Yoqubovning “Muqaddas” qissasida–yu yuklamasini qollanishiga doir. Архив Научных Публикаций JSPI.

Usmonov, A. (2020). Tohir Malikning asarlarining sintsktik xususiyatlariga doir. Архив Научных Публикаций JSPI.

Usmonov, A. (2020). Nutq rivojlantirishning samarali metodlari va usullari. Журнал Горизонты Филологии, (1).

Ibragimova, L., Usmonov, A., Ibragimov, K., & Usmonova, U. (2019). ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА. Theoretical & Applied Science, (11), 331-334.

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar (T. Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI.

Usmonov, A. (2020). Bog ‘lovchilarining pragmalingvistik xususiyatlariga doir. Журнал Горизонты Филологии, (1).

Bakhronovich, P. A., & Qarshiboyevich, U. A. (2020). Substantial nature of functional words and their pragmatic-stylistic value. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(6), 853-858.

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). On some grammatic problemsin traslation. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6567

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Эркин Во?идов асарларида ўзлашма ибораларнинг ?ўлланиши. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6553

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Badiiy matnda ekstralingvistik vositalarning ifodalanishi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6560

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). O ’timli va o’timsiz fe’llar…. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6548

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Importance of speaking skill and its developing ways . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6579

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). O‘zbek tilida so‘zlarning tuzilishi jahatidan turlarini o‘qitishda didaktik o‘yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6580

Usmonov, A. (2020). Bog‘lovchilarning badiiy matnda pragmatik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6590

Usmonov, A. (2020). Vazifadosh bog’lovchilarning funksional xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6588

Usmonov, A. (2020). Yusuf Xos Hojibning “Qutatg`u bilig” dostoni yuzasidan hamkorlikda o`qitish texnologiyasi asosidadars tashkil etish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6586

Usmonov, A. (2020). O`quvchilarda yangi ta`lim talablari asosida kasb tanlashga moyilligini uyg`otish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6587

Pardayeva, K., Tangirov, A., & Muxammadiyeva, S. (2020). The Use Of The Humanistic Ideas Of Khoja Ahmad Yassavi I+-9n The Teaching Of Pedagogical Sciences. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirov, A. (2020). ПЕДАГОГИКА. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirova, D. (2020). Aniq fikrni ifodalashda mos soz tanlash malakasi. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirova, D. (2020). FEATURES OF BASIC METHODOLOGICAL APPROACHES IN PEDAGOGY. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirova, D. (2020). Eshitishda nuqsoni bolgan bolalrni jismoniy kamolga etkazish yollari. Архив Научных Публикаций JSPI.

Jumanovich, T. A., & Eshboevna, T. D. (2019). FEATURES OF BASIC METHODOLOGICAL APPROACHES IN PEDAGOGY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).

Tangirova, D. (2020). Eshitishda nuqsoni bolgan oquvchilarning soz boyligini rivojlantirish xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirova, D. (2020). Interaktiv yondoshuv asosida tabiatshunoslik fanlarini uzviyligini taminlash strategiyasi. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirova, D. (2020). YORDAMCHI MAKTABLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Mamaziyayev, Z. (2020). Research & Development LINGUISTIC FEATURES OF THE SCIENTIFIC STYLISTICS OF THE ENGLISH LANGUAGE: LINGUISTIC FEATURES OF THE SCIENTIFIC STYLISTICS OF THE ENGLISH LANGUAGE Inomov Urol JSPI, Jizzakh, Uzbekistan Mamaziyayev Zoxid JSPI, Jizzakh, Uzbekistan Berdiyev Sharif JSPI, Jizzakh, Uzbekistan. Архив Научных Публикаций JSPI.

Alibekova, Z. (2020). Marshak and Shakespeare: the question of new content in translation. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2020(1), 149-158.

Alibekova, Z., & Urinboyeva, F. METHODS OF A COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING ENGLISH. S. NO TITLE AUTHOR/S PAGES.

Xolmurodova, O. (2021). INCREASING BASIC LANGUAGE SKILLS OF YOUNG LEARNERS IN ENGLISH LESSONS. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(3).

Xolmurodova, O. (2021). QUILTING ART HISTORY IN AMERICA. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(4).

Xolmurodova, Olima. "DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE SKILLS THROUGH FAIRY TALES." Журнал иностранных языков и лингвистики 2.4 (2021).

Kholmurodova, O. (2020). Journal Article Cumulative structure in fairy tale genre.: Examples of Russina and English fairy tales. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. (2020). Journal Article Kumulyativ ertaklarning bolalar nutqiy rivonlanishdagi afzalliklari va ularni amaliyotga joriy etish ahamiyati. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. (2020). Article Mutual comparative analyses of war subject in Asian and European literature.: Comparing examples were taken from the novels of EM Remarque “All quiet on the Western Front”. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. (2020). Article O'ZBEK XALQ KUMULYATIV ERTAKLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. A. (2018). Cumulative Fairy Tales Classification and Classifying Practice at English-Uzbek Fairy Tale Field. Eastern European Scientific Journal, (6).

Kholmurodova, O. (2020). Journal Article O'ZBEK-INGLIZ ERTAKLARI VA ULARNING FOLKLOR JANRI SIFATIDA SHAKLLANISHI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. (2020). Article O'ZBEK VA INGLIZ XALQ ERTAKLARINING TUZILISH XUSUSIYATLARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. (2020). Conference materials O'ZBEK VA INGLIZ KUMULYATIV ERTAKLARIDA OBRAZLAR TALQINI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Khasanova, K., Babadjanova, G., & Isanova, V. (2020). PROFESSIONAL-ORIENTED TEACHING FOREIGN LANGUAGE AT A NON-LANGUAGE UNIVERSITY AND THE ROLE OF DESCRIPTIVE METHODS IN THE LESSONS. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2020(2), 167-174.

Khasanova, K. (2020). PLANNING FOREIGN LANGUAGES LESSONS. Журнал иностранных языков и лингвистики, 1(1), 108-112.

Babajanova, G. (2020). ISSUES OF TEACHING LINGUISTIC UNITS. Журнал иностранных языков и лингвистики, 1(2), 96-100.

Djabbarov, S. K., & Khasanova, K. M. (2021). The concept of “time” in English adages and aphorisms. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 1570-1576.

Khasanova, K. (2020). ISSUES OF TEACHING LINGUISTIC UNITS. Журнал иностранных языков и лингвистики, 1(1), 104-108.

Babajanova, G., Matrasulov, J., & Nakamura, K. (2018). Quantum gas in the fast forward scheme of adiabatically expanding cavities: Force and equation of state. Physical Review E, 97(4), 042104.

Mallayeva, O. (2020). The Technology of teaching foreign monologue speaking. Архив Научных Публикаций JSPI.

Mallayeva, O. (2020). The Technology of teaching foreign monologue speaking. Архив Научных Публикаций JSPI.

Mallayeva, O. (2020). Expressive means of the Language. Архив Научных Публикаций JSPI.

E'tiborxon Mallayeva, СИЁСИЙ МАДАНИЯТ, МАФКУРА ВА МАФКУРАВИЙ КАТЕГОРИЯЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТНИНГ НАЗАРИЙ ЖИ?АТЛАРИ , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №71 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

E'tiborxon Mallayeva, Муста?иллик ва миллий-маънавий ?адриятларнинг тикланиши , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №16 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

E'tiborxon Mallayeva, ?ОЗИРГИ ДАВР ИЛМИЙ-ФАЛСАФИЙ ДУНЁ?АРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №16 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

E'tiborxon Mallayeva, Миллий мафкура асосида фу?аролар сиёсий маданиятини юксалтиришнинг объектив шарт шароитлари , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №16 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

Kushakova, G. (2020). ABU NASR FAROBIY IJODIDA OILADA FARZANDLARNI AHLOQIY TARBIYALASHNING AHAMIYATI HAQIDA. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kushakova, G. (2020). ABU NASR FAROBIY IJODIDA OILADA FARZANDLARNI AHLOQIY TARBIYALASHNING AHAMIYATI HAQIDA. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kushakova, G. (2020). Мактабдаги ёшдаги болаларни толерантлик рухида тарбиялаш. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kushakova, G. (2020). БЎЛАЖАК Ў?ИТУВЧИЛАРДА ТОЛЕРАНТЛИК ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК МАЗМУНИ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kushakova, G. (2020). Ёшларда толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг ?у?у?ий мазмуни. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kushakova, G. (2019). THE CONCEPT OF TOLERANCE AS ONE OF THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF HUMAN PERFECTION. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).

Kushakova, G. (2019). THE CONCEPT OF TOLERANCE AS ONE OF THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF HUMAN PERFECTION. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).

Kushakova, G. (2020). За?ириддин Му?аммад Бобурнинг болаларни жисмоний тарбиялаш ?а?идаги фикрлари. Архив Научных Публикаций JSPI.

Eshonkulov, X. M., Berdiyev, A. Q. Z., & Qoraboshev, I. K. (2021). LEARNING COMMON NOUNS IN HIGH SCHOOL. TJE-Tematics journal of Education ISSN, 2249-9822.

Abraimova, N. (2020). THE PROBLEM S O F TRANSLATION T H E O R Y IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS | | : THE PROBLEM S O F TRANSLATION T H E O R Y IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS | | . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(47). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5299

Abraimova, N. (2020). Article USE OF EFFECTIVE TEACHING AIDS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS: USE OF EFFECTIVE TEACHING AIDS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. Архив Научных Публикаций JSPI, 22(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1892

Abraimova, N. (2020). STYLISTIC METHODS OF TRANSLATION: STYLISTIC METHODS OF TRANSLATION. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(47). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5295

Abraimova, N. (2020). ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS: ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(46). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5297

Abraimova, N. (2020). THE USE OF ICT IN THE FIELD OF EDUCATION: THE USE OF ICT IN THE FIELD OF EDUCATION. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(47). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5298

Almatova, U. (2020). ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS: ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. Архив Научных Публикаций JSPI.

Almatova, U. (2020). IM PROVEMENTOFL IN GU IST IC S IN THE PR ESENT: IM PROVEMENTOFL IN GU IST IC S IN THE PR ESENT. Архив Научных Публикаций JSPI.

Almatova, U. (2020). STYLISTIC METHODS OF TRANSLATION: STYLISTIC METHODS OF TRANSLATION. Архив Научных Публикаций JSPI.

Almatova, U. (2020). Некоторые вопросы преподавания иностранных-языков: Некоторые вопросы преподавания иностранных-языков. Архив Научных Публикаций JSPI.

Abraimova, N. (2020). THE PROBLEM SOF TRANSLATION THEORY IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS||: THE PROBLEM SOF TRANSLATION THEORY IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS||. Архив Научных Публикаций JSPI.

Abraimova, N. (2020). THE PROBLEM SOF TRANSLATION THEORY IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS||: THE PROBLEM SOF TRANSLATION THEORY IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS||. Архив Научных Публикаций JSPI.

Xushieva, N. (2020). Jurnal ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS: ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. Архив Научных Публикаций JSPI.

Xushieva, N. (2020). Article IM PR OVEMENTOFL IN GU IST IC S IN THE PR E SE NT: IM PR OVEMENTOFL IN GU IST IC S IN THE PR E SE NT. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qoraboshev, I. (2021). improving continuous system control education goals and objective. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1901

Qoraboshev, I. (2021). the problem of trasnlating stylistic devises. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1899

Qoraboshev, I. (2021). The methodical principles of intensive teaching. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1900

Биография автора


Farida Mizomova, jspi

Oʻzbek leksikografiyasi deyilganda, oʻzbek tilining lugʻat boyligi, undagi lugʻat turlari va tiplari haqida

Авторы


Aslam Usmonov

Jizzax DPI

Farida Mizomova

jspi

Ключевые слова:

lug'at, so'z, lug'at turlari

Выпуск


Раздел: Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group