Опубликован 2021-06-26

Ma’naviyat mash’alasi mangu porlaydi !

Аннотация


Ma'naviyatni Sharq mamlakatlarining asriy merosi desak mubolag‘a bo‘lmasa kerak. Prezidentimizning ma'naviyat va ma'rifat tizimida e'lon qilingan qarorlari ko‘pchilikni to‘lqinlantirib yubordi. E'tiborning amaliy ifodasi o‘z natijasi albatta, ko‘rsatajak.

Как цитировать


Zohirova, M. (2021). Ma’naviyat mash’alasi mangu porlaydi !. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2251

Библиографические ссылки


Soyipov, S. (2020). SOBIR SAYQALIY’S WORK TITLED “QISSAI SAYQALIY”(“SAYQALIY’S NARRATIVE”) AND SOME THOUGHTS ABOUT ITS SOURCES. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). POETRY IN THE FRIEND" RAVZAT USH-SHUHADO" APPLICATION OF ARTS. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). On the Linguistic and Artistic Features of “Qissai Sayqaliy”: Almamatova Shahnoza Tursunkulovna, Ibragimova Latofat Sunatovna and Fayzullaeva Dilnoza Narimonovna. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). THE FORSCHA QUALITY IN BOBURNOMA belongs to the word family USE OF WORDS. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). THE PAREMALOGICAL UNITIES AND THE CHARACTERISTICAL STYLE OF NARRATOR NAMED “KUNTUG ‘MISH”: Bakhodyr Fayzullaev, Latofat Ibragimova, Dilnoza Fayzullaeva. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). Lexician and Oronim Semantics (On the Example of Toponyms of Jizzakh Region): Akhmedov Sabir Nazarkasymovich, Musayev Abduvali Sulaymanovich, Jurayev Jamoliddin Aminjonovich and Isroilov Gayrat. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). O'ZBEK TILI OQITISH METODIKASIDAN DARSLARNI INTERFAOL USULDA TASHKIL QILISH VOSITALARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). NUTQNING KOMMUNIKATIV SIFATLARINI O ‘QITISHDAGI INNOVATSIYALAR VA ILG ‘OR XORIJIY TAJRIBALAR. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). NUTQNING KOMMUNIKATIV SIFATLARINI O ‘QITISHDAGI INNOVATSIYALAR VA ILG ‘OR XORIJIY TAJRIBALAR. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ “ФАРХРД ВА ШИРИН” ДОСТОНИ ТИЛИДА ФОРСЧА УТГАН ЗАМОН ФЕЪЛ ШАКЛЛАРИНИНГ КУЛЛАНИШИ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). “ФАРХРД BA ШИРИН” ДОСТОНИ ТИЛИДА ФОРСЧА х; о з и р ги ЗАМОН ФЕЪЛ ШАКЛЛАРИНИНГ КУЛЛАНИШ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Soyipov, S. (2020). “КИССАИ САЙЦАЛИЙГАСАРИ БАДИИЯТИ ХАЛИДА АЙРИМ МУЛОХДЗАЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI.

Usmonov, A. (2020). Soliq terminlarina tartibga solish haqida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 6. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2678

Usmonov, A. (2020). Публицистик матнда уюши? бўлакларнинг кўлланиши (Тохир Малик асарлари мисолида). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2681

Usmonov, A. (2020). Pedagogik texnalogiyalar–o`quvchilarning bilimlarni o`zlashtirishning samarali vositasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2675

Usmonov, A. (2020). Ona tili mashg`ulotlarida Zulfiya ijodini o`qitish usullari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 7. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2664

Usmonov, A. (2020). Tohir Malik asarlarida qo’pol so`zlarning qo’llanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2668

Usmonov, A. (2020). “Boburnoma”da forscha so`zlarning qo`llanish tahlili. Архив Научных Публикаций JSPI, 24(1), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2671

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.idu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/174

Usmonov, A. (2020). LINGUAPRAGMATIC ASPECTS OF UZBEK LANGUAGE. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1744

Usmonova, U. (2020). Effecteve ways of teaching. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1740

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/174

Usmonov, A. (2020). LINGUAPRAGMATIC ASPECTS OF UZBEK LANGUAGE. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1744

Usmonova, U. (2020). Effecteve ways of teaching. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1740

Usmonov, A. (2020). O?ZBEK TILIDA SO?ZLARNING TUZILISHI JAHATIDAN TURLARINI O?QITISHDA DIDAKTIK O?YINLARDAN FOYDALANISH. Архив Научных Публикаций JSPI, 20(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1870

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1745

Usmonov, A. (2020). LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 22(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1859

Usmonov, A. 2020). OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4669

Usmonov, A. (2020). Применение и анализ персидских качественных прилагательных в «Бабурнаме» . Архив Научных Публикаций JSPI, 24(1), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2661

Usmonov, A. (2020). Importance of speaking skill and its developing ways . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4010

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarni o’qitishda dedaktik o’yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4665

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarning badiiy matnda pragmatik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4666

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarning funksional-stlistik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4670

Usmonov, A. (2020). Vazifadosh bog’lovchilarning funksional-stlistik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4672

Usmonov, A. (2020). LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5970

Usmonov, A. (2020). SUBSTANTIAL NATURE OF FUNCTIONAL WORDS AND THEIR PRAGMATIC-STYLISTIC VALUE. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(39). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6012

Usmonov, A. (2020). Punktuatsiya (Tinish belgilari) o`qitish metodikasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(65). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4015

Usmonov, A. (2020). Leksikologiyaga bo’limini o’qitish uchun tanlangan mashqlar va materiallar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(65). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4021

Usmonov, A. (2020). O‘zbek tilida so‘zlarning tuzilishi jahatidan turlarini o‘qitishda didaktik o‘yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(61). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4027

Usmonov, A. (2021). O ‘zbek tilida yordamchi so ‘zlarni о ‘qitishda foydalaniladigan didaktik о ‘yinli darslarning turlari. Журнал Горизонты Филологии, 2(2).

Ganiyeva, H. B., & Usmonov, A. K. (2021). THE ROLE OF PUNCTUATION MARKS IN THE PRAGMATIC MEANING OF THE ANALYSIS OF CONJUNCTIONS. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 14-19.

Usmonov, A. (2021). ТАРСИЪ БАДИИЙ САНЪАТИНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТА?ЛИЛИ. Журнал Горизонты Филологии, 2(2).

Usmonov, A., & Usmonova, U. (2020). Odil Yoqubovning “Muqaddas” qissasida–yu yuklamasini qollanishiga doir. Архив Научных Публикаций JSPI.

Usmonov, A. (2020). Tohir Malikning asarlarining sintsktik xususiyatlariga doir. Архив Научных Публикаций JSPI.

Usmonov, A. (2020). Nutq rivojlantirishning samarali metodlari va usullari. Журнал Горизонты Филологии, (1).

Ibragimova, L., Usmonov, A., Ibragimov, K., & Usmonova, U. (2019). ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА. Theoretical & Applied Science, (11), 331-334.

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar (T. Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI.

Usmonov, A. (2020). Bog ‘lovchilarining pragmalingvistik xususiyatlariga doir. Журнал Горизонты Филологии, (1).

Bakhronovich, P. A., & Qarshiboyevich, U. A. (2020). Substantial nature of functional words and their pragmatic-stylistic value. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(6), 853-858.

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). On some grammatic problemsin traslation. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6567

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Эркин Во?идов асарларида ўзлашма ибораларнинг ?ўлланиши. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6553

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Badiiy matnda ekstralingvistik vositalarning ifodalanishi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6560

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). O ’timli va o’timsiz fe’llar…. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6548

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Importance of speaking skill and its developing ways . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6579

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). O‘zbek tilida so‘zlarning tuzilishi jahatidan turlarini o‘qitishda didaktik o‘yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6580

Usmonov, A. (2020). Bog‘lovchilarning badiiy matnda pragmatik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6590

Usmonov, A. (2020). Vazifadosh bog’lovchilarning funksional xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6588

Usmonov, A. (2020). Yusuf Xos Hojibning “Qutatg`u bilig” dostoni yuzasidan hamkorlikda o`qitish texnologiyasi asosidadars tashkil etish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6586

Usmonov, A. (2020). O`quvchilarda yangi ta`lim talablari asosida kasb tanlashga moyilligini uyg`otish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6587

Pardayeva, K., Tangirov, A., & Muxammadiyeva, S. (2020). The Use Of The Humanistic Ideas Of Khoja Ahmad Yassavi I+-9n The Teaching Of Pedagogical Sciences. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirov, A. (2020). ПЕДАГОГИКА. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirova, D. (2020). Aniq fikrni ifodalashda mos soz tanlash malakasi. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirova, D. (2020). FEATURES OF BASIC METHODOLOGICAL APPROACHES IN PEDAGOGY. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirova, D. (2020). Eshitishda nuqsoni bolgan bolalrni jismoniy kamolga etkazish yollari. Архив Научных Публикаций JSPI.

Jumanovich, T. A., & Eshboevna, T. D. (2019). FEATURES OF BASIC METHODOLOGICAL APPROACHES IN PEDAGOGY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).

Tangirova, D. (2020). Eshitishda nuqsoni bolgan oquvchilarning soz boyligini rivojlantirish xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirova, D. (2020). Interaktiv yondoshuv asosida tabiatshunoslik fanlarini uzviyligini taminlash strategiyasi. Архив Научных Публикаций JSPI.

Tangirova, D. (2020). YORDAMCHI MAKTABLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Mamaziyayev, Z. (2020). Research & Development LINGUISTIC FEATURES OF THE SCIENTIFIC STYLISTICS OF THE ENGLISH LANGUAGE: LINGUISTIC FEATURES OF THE SCIENTIFIC STYLISTICS OF THE ENGLISH LANGUAGE Inomov Urol JSPI, Jizzakh, Uzbekistan Mamaziyayev Zoxid JSPI, Jizzakh, Uzbekistan Berdiyev Sharif JSPI, Jizzakh, Uzbekistan. Архив Научных Публикаций JSPI.

Alibekova, Z. (2020). Marshak and Shakespeare: the question of new content in translation. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2020(1), 149-158.

Alibekova, Z., & Urinboyeva, F. METHODS OF A COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING ENGLISH. S. NO TITLE AUTHOR/S PAGES.

Xolmurodova, O. (2021). INCREASING BASIC LANGUAGE SKILLS OF YOUNG LEARNERS IN ENGLISH LESSONS. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(3).

Xolmurodova, O. (2021). QUILTING ART HISTORY IN AMERICA. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(4).

Xolmurodova, Olima. "DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE SKILLS THROUGH FAIRY TALES." Журнал иностранных языков и лингвистики 2.4 (2021).

Kholmurodova, O. (2020). Journal Article Cumulative structure in fairy tale genre.: Examples of Russina and English fairy tales. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. (2020). Journal Article Kumulyativ ertaklarning bolalar nutqiy rivonlanishdagi afzalliklari va ularni amaliyotga joriy etish ahamiyati. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. (2020). Article Mutual comparative analyses of war subject in Asian and European literature.: Comparing examples were taken from the novels of EM Remarque “All quiet on the Western Front”. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. (2020). Article O'ZBEK XALQ KUMULYATIV ERTAKLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. A. (2018). Cumulative Fairy Tales Classification and Classifying Practice at English-Uzbek Fairy Tale Field. Eastern European Scientific Journal, (6).

Kholmurodova, O. (2020). Journal Article O'ZBEK-INGLIZ ERTAKLARI VA ULARNING FOLKLOR JANRI SIFATIDA SHAKLLANISHI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. (2020). Article O'ZBEK VA INGLIZ XALQ ERTAKLARINING TUZILISH XUSUSIYATLARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kholmurodova, O. (2020). Conference materials O'ZBEK VA INGLIZ KUMULYATIV ERTAKLARIDA OBRAZLAR TALQINI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Khasanova, K., Babadjanova, G., & Isanova, V. (2020). PROFESSIONAL-ORIENTED TEACHING FOREIGN LANGUAGE AT A NON-LANGUAGE UNIVERSITY AND THE ROLE OF DESCRIPTIVE METHODS IN THE LESSONS. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2020(2), 167-174.

Khasanova, K. (2020). PLANNING FOREIGN LANGUAGES LESSONS. Журнал иностранных языков и лингвистики, 1(1), 108-112.

Babajanova, G. (2020). ISSUES OF TEACHING LINGUISTIC UNITS. Журнал иностранных языков и лингвистики, 1(2), 96-100.

Djabbarov, S. K., & Khasanova, K. M. (2021). The concept of “time” in English adages and aphorisms. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 1570-1576.

Khasanova, K. (2020). ISSUES OF TEACHING LINGUISTIC UNITS. Журнал иностранных языков и лингвистики, 1(1), 104-108.

Babajanova, G., Matrasulov, J., & Nakamura, K. (2018). Quantum gas in the fast forward scheme of adiabatically expanding cavities: Force and equation of state. Physical Review E, 97(4), 042104.

Mallayeva, O. (2020). The Technology of teaching foreign monologue speaking. Архив Научных Публикаций JSPI.

Mallayeva, O. (2020). The Technology of teaching foreign monologue speaking. Архив Научных Публикаций JSPI.

Mallayeva, O. (2020). Expressive means of the Language. Архив Научных Публикаций JSPI.

Makhramovna, M. O. Theoretical Analysis of the Concept of Individual Professional Development Tractor. JournalNX, 76-78.

E'tiborxon Mallayeva, СИЁСИЙ МАДАНИЯТ, МАФКУРА ВА МАФКУРАВИЙ КАТЕГОРИЯЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТНИНГ НАЗАРИЙ ЖИ?АТЛАРИ , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №71 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

E'tiborxon Mallayeva, Муста?иллик ва миллий-маънавий ?адриятларнинг тикланиши , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №16 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

E'tiborxon Mallayeva, ?ОЗИРГИ ДАВР ИЛМИЙ-ФАЛСАФИЙ ДУНЁ?АРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №16 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

E'tiborxon Mallayeva, Миллий мафкура асосида фу?аролар сиёсий маданиятини юксалтиришнинг объектив шарт шароитлари , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №16 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

Kushakova, G. (2020). ABU NASR FAROBIY IJODIDA OILADA FARZANDLARNI AHLOQIY TARBIYALASHNING AHAMIYATI HAQIDA. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kushakova, G. (2020). ABU NASR FAROBIY IJODIDA OILADA FARZANDLARNI AHLOQIY TARBIYALASHNING AHAMIYATI HAQIDA. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kushakova, G. (2020). Мактабдаги ёшдаги болаларни толерантлик рухида тарбиялаш. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kushakova, G. (2020). БЎЛАЖАК Ў?ИТУВЧИЛАРДА ТОЛЕРАНТЛИК ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК МАЗМУНИ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kushakova, G. (2020). Ёшларда толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг ?у?у?ий мазмуни. Архив Научных Публикаций JSPI.

Kushakova, G. (2019). THE CONCEPT OF TOLERANCE AS ONE OF THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF HUMAN PERFECTION. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).

Kushakova, G. (2019). THE CONCEPT OF TOLERANCE AS ONE OF THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF HUMAN PERFECTION. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).

Kushakova, G. (2020). За?ириддин Му?аммад Бобурнинг болаларни жисмоний тарбиялаш ?а?идаги фикрлари. Архив Научных Публикаций JSPI.

Eshonkulov, X. M., Berdiyev, A. Q. Z., & Qoraboshev, I. K. (2021). LEARNING COMMON NOUNS IN HIGH SCHOOL. TJE-Tematics journal of Education ISSN, 2249-9822.

Abraimova, N. (2020). THE PROBLEM S O F TRANSLATION T H E O R Y IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS | | : THE PROBLEM S O F TRANSLATION T H E O R Y IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS | | . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(47). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5299

Abraimova, N. (2020). Article USE OF EFFECTIVE TEACHING AIDS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS: USE OF EFFECTIVE TEACHING AIDS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. Архив Научных Публикаций JSPI, 22(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1892

Abraimova, N. (2020). STYLISTIC METHODS OF TRANSLATION: STYLISTIC METHODS OF TRANSLATION. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(47). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5295

Abraimova, N. (2020). ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS: ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(46). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5297

Abraimova, N. (2020). THE USE OF ICT IN THE FIELD OF EDUCATION: THE USE OF ICT IN THE FIELD OF EDUCATION. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(47). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5298

Almatova, U. (2020). ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS: ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. Архив Научных Публикаций JSPI.

Almatova, U. (2020). IM PROVEMENTOFL IN GU IST IC S IN THE PR ESENT: IM PROVEMENTOFL IN GU IST IC S IN THE PR ESENT. Архив Научных Публикаций JSPI.

Almatova, U. (2020). STYLISTIC METHODS OF TRANSLATION: STYLISTIC METHODS OF TRANSLATION. Архив Научных Публикаций JSPI.

Almatova, U. (2020). Некоторые вопросы преподавания иностранных-языков: Некоторые вопросы преподавания иностранных-языков. Архив Научных Публикаций JSPI.

Abraimova, N. (2020). THE PROBLEM SOF TRANSLATION THEORY IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS||: THE PROBLEM SOF TRANSLATION THEORY IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS||. Архив Научных Публикаций JSPI.

Abraimova, N. (2020). THE PROBLEM SOF TRANSLATION THEORY IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS||: THE PROBLEM SOF TRANSLATION THEORY IN sFO ipiQ JS LINGUISTICS||. Архив Научных Публикаций JSPI.

Xushieva, N. (2020). Jurnal ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS: ACTIVE TRAINING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. Архив Научных Публикаций JSPI.

Xushieva, N. (2020). Article IM PR OVEMENTOFL IN GU IST IC S IN THE PR E SE NT: IM PR OVEMENTOFL IN GU IST IC S IN THE PR E SE NT. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qoraboshev, I. (2021). improving continuous system control education goals and objective. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1901

Qoraboshev, I. (2021). the problem of trasnlating stylistic devises. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1899

Qoraboshev, I. (2021). The methodical principles of intensive teaching. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1900

Bakhtiyorovna, G. H. (2021). Conjuctions And Punctuation As A Pragmatic Factor. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(9), 3381-3384.

Usmonov, A. (2021). BOG ‘LOVCHILARNING PRAGMATIK MA’NO TAHLILIDA TINISH BELGILARINING O ‘RNI. Журнал Горизонты Филологии, 1(1).

Usmonov, A. (2021). Leksikologiya va frazeologiya bo ‘limiga oid mavzularni o ‘qitishda faydalaniladigan topshiriqlar. Журнал Горизонты Филологии, 2(2).

Усмонов, А. К. (2014). Выражение экстралингвистических средств в художественном тексте (на примере произведений Т. Малика). In Филология и лингвистика в современном обществе (pp. 11-13).

Usmonov, A. (2021). Leksikologiya va frazeologiya bo ‘limiga oid mavzularni o ‘qitishda faydalaniladigan topshiriqlar. Журнал Горизонты Филологии, 2(2).

Usmonov, A., & Mattiyev, I. (2020). “HEALTH CARE” ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТЛАРИ. Журнал Горизонты Филологии, (1).

Jurayev, J. (2020). Xiva shoirlari ijodida bahor va qish tasviri. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/492

Jurayev, J. (2020). Badiiy -tarixiy asarlarda onomastik terminlar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/455

Jurayev, J. (2020). Tariximizni o’rganish huquhiy burchimizdir. Архив Научных Публикаций JSPI, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/610

Jurayev, J. (2020). Komyobning tarixiy asarlaridagi Ogahiy she’rlaning matniy qiyosi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/714

Jurayev, J. (2020). Feruzing tarixchi inisi. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/717

Jurayev, J. (2020). Xaydar Xorazmiyning "Temurbek haqidagi hikoyat"nomli she’riy qissasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/696

Jurayev, J. (2020). Alisher Navoiy asarlari tilini o’rganishda sifatdosh yasovchi vaznlarning o’rni. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/460

Jurayev, J. (2020). Komyob she’rlarida tasavvufiy istilohlar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/464

Jurayev, J. (2020). Xorazn osmonida uchar yulduz. Архив Научных Публикаций JSPI, 16(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/862

Jurayev, J. (2020). Muaqqad . Архив НаучныХалқ ҳокимиятчилигининг ҳуқуқий асосих Публикаций JSPI, 1(4). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/493

Jurayev, J. (2020). Хоразм тарихига оид бир асарда табиат ҳодисаларининг бадиий тасвири. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(58). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4420

Jurayev, J. (2020). ПИСКЕНТЛИК ШОИРАЛАР ВА МУЗАЙЯНА АЛАВИЯНИНГ ИЖОДИДА ИЛМ – МАЪРИФАТ ҒОЯЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4268

Jurayev, J. (2020). КОМЁБ ШЕЪРИЯТИДА ГЎЗАЛ ЁР ВАСФИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4267

Jurayev, J. (2020). Саййид Ҳомид Тўра Комёб. Девон . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4298

Jurayev, J. (2020). ПРОФЕССОР ОЛИМЖОН ЖЎРАЕВ ЗАМОНДОШЛАР ХОТИРАСИДА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(59). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4285

Jurayev, J. (2020). “ЎЗБЕК ФИЛОЛОГИЯСИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ: ТАҲЛИЛ ВА ТАЛҚИНЛАР” . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6365

Jurayev, J. (2020). Комёбнинг "Таворих ул хавонин" асари ислом маданиятига оид манба сифатида. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(60). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6154

Jurayev, J. (2020). Хоразмнинг фидоий тарихчиси. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6223

Jurayev, J. (2020). Комёб шеърияти манбалари ва айрим хусусиятлари туғрисида. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(69). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6221Jurayev, J. (2020). Назмда фасллар тасвири. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(60). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6155Jurayev, J. (2020). Назмда фасллар тасвири. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(60). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6155

Jurayev, J. (2020). Назмда фасллар тасвири. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(60). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6155

Jurayev, J. (2020). Komybyn eserlery-türki halklarynyn tarihyny öwrenmegyn möhym çeşmeleridir . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(60). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4204

Jurayev, J. (2020). KAMYAB’IN TARIHI ESERLERi ÜZERINE. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(61). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3947

Jurayev, J. (2020). Комёбнинг тарихий асарларида давлатчикка оид қарашлар. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(62). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4186

Jurayev, J. (2020). Issledovaniya istochnikov o jizni i tvorcheskom naslediiy Komyoba. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/615

Jurayev, J. (2020). "Маҳбуб ул қулуб"да имло қоидалари ва нутқ маданияти . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(87). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6890

Jurayev, J. (2020). Комёб ҳаётига оид манбалар. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(88). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6889

Jurayev, J. (2020). Шоҳ, шоир, олим. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(91). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6869

Jurayev, J. (2020). Бобур шеъриятида арабча феъл вазнлариниг қўлланиши. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(58). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4409

Jurayev, J. (2020). Алишер Навоий асарларида арабча сифатнинг қиёсий ва ортирма даражаларининг қўлланиши. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(90). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6888

Jurayev, J. (2020). "Таворих ул хавонин"нинг Мунис, Огахий, Баёнийларнинг асарларидан фарқи. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(91). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6870

Jurayev, J. (2020). ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ТАРИХИГА ОИД ЛАВҲАЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(91). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6916

Jurayev, J. (2020). Navoiy va Komyob. Архив Научных Публикаций JSPI, 6(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/716

Jurayev, J. (2020). Алишер Навоий асарларида арабча сифатнинг қиёсий ва ортирма даражаларининг қўлланиши. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(90). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6888

Jurayev, K. (2020). ABOUT THE REFOUNDED DASTAN "LEILI AND MEJNUN". Архив Научных Публикаций JSPI, 1(88). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7006

Jurayev, K. (2020). ЛАЙЛИ ВА МАЖНУН” ДОСТОНИНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ИЖОДКОР МАҲОРАТИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 12(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1247

Jurayev, K. (2020). АЛИШЕР НАВОИЙ ХАЛАФИ ИЖОДИДА “ЛАЙЛИ ВА МАЖНУН” ДОСТОНИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 12(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1250

Jurayev, K. (2020). Amir Temur "Tuzuklar"ida qonun ustuvorligi. Архив Научных Публикаций JSPI, 12(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1249

Jurayev, K. (2020). О ВНОВЬ НАЙДЕННОМ ДАСТАНЕ “ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН”. Архив Научных Публикаций JSPI, 12(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1252

Jurayev, K. (2020). NOSIRXOJA VALADI MANSURXO’JANNING "LAYLI VA MAJNUN" DOSTONI. Архив Научных Публикаций JSPI, 12(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1251

Jurayev, K. (2020). Лайли ва Мажнун. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(87). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7085

Джураев Джалолиддин Аминджанович. "Хивинский историк Комёб и его произведения как вклад в изучение истории народов Центральной Азии" Вестник Челябинского государственного университета, no. 12 (266), 2012

, pp. 103-106.

Jurayev, J. (2021). ВОҚЕАНОМАЙИ ПОДШОҲИЙ. Журнал Горизонты Филологии, 3(3). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/314

Jurayev, J. (2021). АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ПОЭТИК ДЕТАЛЛАР. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1739

Jurayev, Jamoliddin. "Komyobning" Tavorix ul-xavonin" asari va qo'lyozamalari va ularning matn xususiyatlari." Архив Научных Публикаций JSPI (2020).

Jurayev, Jamoliddin. "Комёднинг" Таворих ул хавонин" асари лексикаси." Архив Научных Публикаций JSPI (2020).

Jurayev, Jamoliddin. "Alisher Navoir badiiyatida sifat yasovchi vaznlarning hususiyatlari." Архив Научных Публикаций JSPI (2020).Джураев Джамолиддин Аминджанович. "Об исторических произведениях Сайид Хамид тура комеба" Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, no. 11, 2011, pp. 239-246.

Jurayev, Jamoliddin Aminjanovich, and Latofat Ibragimova. "An historian komyob from khiva and his works." Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 9.12 (2020): 75-80.

Jurayev, Jamoliddin. "Komyobning" Tavorix ul-xavonin" asari va qo'lyozamalari va ularning matn xususiyatlari." Архив Научных Публикаций JSPI (2020).

Jurayev, Jamoliddin. "Комёднинг" Таворих ул хавонин" асари лексикаси." Архив Научных Публикаций JSPI (2020).

Jurayev, Murodulla. "" Maysaraning ishi" komediyasida ayollar obrazi tasviri." Архив Научных Публикаций JSPI (2020).

Jurayev, Murodulla. "Abdulla Qahhor komediyalarida axloqiy muammolarning badiiy talqini." Архив Научных Публикаций JSPI (2020).

Jurayev, Murodulla. "Badiiy asar tili va uslub masalalari." Архив Научных Публикаций JSPI (2020).

Jurayev, Murodulla. "Genre development of comedy in Uzbek literature: research and perfecting." Архив Научных Публикаций JSPI (2020).

Jurayev, murodulla. (2021). O`ZBEK KOMEDIYALARIDA KOMIK QAHRAMON. Журнал Горизонты Филологии, 3(3). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1506

Jurayev, murodulla. (2021). “ШОҲИ СЎЗАНА” КОМЕДИЯСИДА ХАРАКТЕРЛАР ТАЛҚИНИ. Журнал Горизонты Филологии, 3(3). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/1914

Jurayev, murodulla. (2020). Истиқлол даври ўзбек комедияларининг ўзига хос хусусиятлари. Журнал Горизонты Филологии, 1(1). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/313

Авторы


Malika Zohirova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Ma'naviyatni, asriy merosi
Powered by I-Edu Group