Опубликован 2022-05-13

Лингвопоэтик тадқиқотларнинг асосий тамойил ва йўналишлари

Аннотация


Мақолада лингвопоэтик тадқиқотларнинг асосий тамойил ва йўналишлари шунингдек, матн таркибида бадиий компонентларни тилшунослик нуқтаи назаридан тизимли таҳлил қилиш хусусида фикр юритилган.

Как цитировать


Ashurova, Z. (2022). Лингвопоэтик тадқиқотларнинг асосий тамойил ва йўналишлари. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 8(8). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/5800

Библиографические ссылки


Umida Usmonova, MAKTABGACHA TA’LIMDA BOLALARNI ILK YOSHIDA XORIJIY TILLARNI O’RGATISHDA TA’LIMIY O’YINLARNINNG AHAMIYATI: BAHOLASH , Мактабгача таълим журнали: 2021

Umida Usmonova, Bolalar nutq o‘stirishda so‘zlashuv nutqining ahamiyati , Мактабгача таълим журнали: Vol. 4 No. Preschool education journal (2021): Preschool education journal

Umida Usmonova, BOG‘LOVCHILARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI. , Мактабгача таълим журнали: 2021

Umida Usmonova, Bolalarni muloqot qilishga rag‘batlantiruvchi ta’limiy faoliyatlar , Мактабгача таълим журнали: 2021

Umida Usmonova, Nutq o‘stirishda so‘zlashuv nutqining asosiy belgilari va mezonlar , Мактабгача таълим журнали: 2021

Umida Usmonova, ENGLISH IN INSTITUTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION , Мактабгача таълим журнали: Vol. 3 No. Preschool education journal (2021)

Umida Usmonova, MAKTABGACHA TA’LIMDA MUASSALARIDA INGLIZ TILI , Мактабгача таълим журнали: Vol. 3 No. Preschool education journal (2021)

Umida Usmonova, Bog‘lovchilarning funksional-stilistik xususiyatlari , Мактабгача таълим журнали: Vol. 4 No. Preschool education journal (2021): Preschool education journal

Aslam Usmonov, Farida Mizomova, O?ZBEK LEKSIKOGRAFIYASI XUSUSIDA , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 3 № 3 (2021): Journal of Horizons of philologiy

Aslam Usmonov, Ilhom Mattiyev, “HEALTH CARE” ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТЛАРИ , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: № 1 (2020): Journal of Horizons of philologiy

Aslam Usmonov, Leksikologiya va frazeologiya bo‘limiga oid mavzularni o‘qitishda faydalaniladigan topshiriqlar , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 2 № 2 (2021): Journal of Horizons of philologiy

abduqodir ismotov, Aslam Usmonov, O‘zbek tilida yordamchi so‘zlarni о‘qitishda foydalaniladigan didaktik о ‘yinli darslarning turlari , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 2 № 2 (2021): Journal of Horizons of philologiy

Aslam Usmonov, Bog‘lovchilarining pragmalingvistik xususiyatlariga doir , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: № 1 (2020): Journal of Horizons of philologiy

Aslam Usmonov, ТАРСИЪ БАДИИЙ САНЪАТИНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТА?ЛИЛИ , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 2 № 2 (2021): Journal of Horizons of philologiy

Aslam Usmonov, 5-sinf ona tili darsligida mashg’ulotlarning berilishi , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 5 № 5 (2021): Filologiya ufqlari

Aslam Usmonov, 5-SINF ONA-TILI DARSLIKLARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR. , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 5 № 5 (2021): Filologiya ufqlari

Aslam Usmonov, 5-sinf ona tili darsligi uchun 1 soatlik ,,Maqollar’’ mavzusida dars ishlanmas , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 5 № 5 (2021): Filologiya ufqlari

Usmonov, A. (2020). Soliq terminlarina tartibga solish haqida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 6. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2678

Usmonov, A. (2020). Публицистик матнда уюши? бўлакларнинг кўлланиши (Тохир Малик асарлари мисолида). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2681

Usmonov, A. (2020). Pedagogik texnalogiyalar–o`quvchilarning bilimlarni o`zlashtirishning samarali vositasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2675

Usmonov, A. (2020). Ona tili mashg`ulotlarida Zulfiya ijodini o`qitish usullari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 7. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2664

Usmonov, A. (2020). Tohir Malik asarlarida qo’pol so`zlarning qo’llanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2668

Usmonov, A. (2020). “Boburnoma”da forscha so`zlarning qo`llanish tahlili. Архив Научных Публикаций JSPI, 24(1), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2671

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.idu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/174

Usmonov, A. (2020). LINGUAPRAGMATIC ASPECTS OF UZBEK LANGUAGE. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1744

Usmonova, U. (2020). Effecteve ways of teaching. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1740

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/174

Usmonov, A. (2020). LINGUAPRAGMATIC ASPECTS OF UZBEK LANGUAGE. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1744

Usmonova, U. (2020). Effecteve ways of teaching. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1740

Usmonov, A. (2020). O?ZBEK TILIDA SO?ZLARNING TUZILISHI JAHATIDAN TURLARINI O?QITISHDA DIDAKTIK O?YINLARDAN FOYDALANISH. Архив Научных Публикаций JSPI, 20(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1870

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1745

Usmonov, A. (2020). LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 22(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1859

Usmonov, A. 2020). OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4669

Usmonov, A. (2020). Применение и анализ персидских качественных прилагательных в «Бабурнаме» . Архив Научных Публикаций JSPI, 24(1), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2661

Usmonov, A. (2020). Importance of speaking skill and its developing ways . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4010

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarni o’qitishda dedaktik o’yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4665

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarning badiiy matnda pragmatik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4666

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarning funksional-stlistik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4670

Usmonov, A. (2020). Vazifadosh bog’lovchilarning funksional-stlistik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4672

Usmonov, A. (2020). LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5970

Usmonov, A. (2020). SUBSTANTIAL NATURE OF FUNCTIONAL WORDS AND THEIR PRAGMATIC-STYLISTIC VALUE. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(39). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6012

Usmonov, A. (2020). Punktuatsiya (Tinish belgilari) o`qitish metodikasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(65). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4015

Usmonov, A. (2020). Leksikologiyaga bo’limini o’qitish uchun tanlangan mashqlar va materiallar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(65). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4021

Usmonov, A. (2020). O‘zbek tilida so‘zlarning tuzilishi jahatidan turlarini o‘qitishda didaktik o‘yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(61). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4027

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). On some grammatic problemsin traslation. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6567

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Эркин Во?идов асарларида ўзлашма ибораларнинг ?ўлланиши. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6553

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Badiiy matnda ekstralingvistik vositalarning ifodalanishi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6560

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). O ’timli va o’timsiz fe’llar…. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6548

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Importance of speaking skill and its developing ways . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6579

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). O‘zbek tilida so‘zlarning tuzilishi jahatidan turlarini o‘qitishda didaktik o‘yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6580

Usmonov, A. (2020). Bog‘lovchilarning badiiy matnda pragmatik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6590

Usmonov, A. (2020). Vazifadosh bog’lovchilarning funksional xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6588

Usmonov, A. (2020). Yusuf Xos Hojibning “Qutatg`u bilig” dostoni yuzasidan hamkorlikda o`qitish texnologiyasi asosidadars tashkil etish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6586

Usmonov, A., & Usmonova, U. (2022). Ўзбек тилида бо?ловчиларнинг тарихий тара??иёти . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 8(8). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5062

Usmonova, U., & Aslam, U. (2022). Nutqiy muloqot jarayinida bog‘lovchilarning pragmatik xususiyatlari namoyon bo‘lishi. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 8(8). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5622

Usmonov, A. (2020). O`quvchilarda yangi ta`lim talablari asosida kasb tanlashga moyilligini uyg`otish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6587

Usmonova, U., & Aslam, U. (2022). Nutqiy muloqot jarayinida bog‘lovchilarning pragmatik xususiyatlari namoyon bo‘lishi. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 8(8). извлечено от https://natscience.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5622

Zumrad, U., & Alimov, A. (2020). Problems of the Development of Tourism and Recreational Services in Uzbekistan in the Context of a Global Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(4), 815-821.

Усманова, З. (2016). Особенности регионального развития туристическо-рекреационных услуг в Узбекистане. Экономика и предпринимательство, (3-1), 393-395.

Islamovna, U. Z., & Toirxonovna, A. M. (2020). Development of the tourism and recreation complex as an effective lever for the restoration of the tourism sector in Uzbekistan after the pandemic. Solid State Technology, 63(4), 5193-5206.

Islamovna, U. Z. (2021). Prospects for the development of the tourist and recreation complex as an effective lever for the restoration of the tourist industry in Uzbekistan after the pandemic. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(05), 408-421.

Islamovna, U. Z. (2021). The Role of the Tourist and Recreation Complex in the Strategy of Development of the Tourist Industry of Uzbekistan. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 6, 119-132.

Zumrad, U., & Alimov, A. (2020). Problems of the Development of Tourism and Recreational Services in Uzbekistan in the Context of a Global Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(4), 815-821.

Zumrad, U., & Alimov, A. (2020). Problems of the Development of Tourism and Recreational Services in Uzbekistan in the Context of a Global Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(4), 815-821.

Islamovna, U. Z. ., & Kerimbergenovich, A. A. . (2022). Modern Features of Development of Tourist and Recreational Services in Uzbekistan. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 15, 148-153. Retrieved from http://www.ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/513

Islamovna, U. Z. . (2022). Development of Tourist and Recreational Cluster of Samarkand Region and its Impact on Domestic Business. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 4, 39–44. Retrieved from https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/31

Umida Usmonova, MAKTABGACHA TA’LIMDA BOLALARNI ILK YOSHIDA XORIJIY TILLARNI O’RGATISHDA TA’LIMIY O’YINLARNINNG AHAMIYATI: BAHOLASH , Мактабгача таълим журнали: 2021

Umida Usmonova, Bolalar nutq o‘stirishda so‘zlashuv nutqining ahamiyati , Мактабгача таълим журнали: Vol. 4 No. Preschool education journal (2021): Preschool education journal

Umida Usmonova, BOG‘LOVCHILARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI. , Мактабгача таълим журнали: 2021

Umida Usmonova, Bolalarni muloqot qilishga rag‘batlantiruvchi ta’limiy faoliyatlar , Мактабгача таълим журнали: 2021

Umida Usmonova, Nutq o‘stirishda so‘zlashuv nutqining asosiy belgilari va mezonlar , Мактабгача таълим журнали: 2021

Umida Usmonova, ENGLISH IN INSTITUTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION , Мактабгача таълим журнали: Vol. 3 No. Preschool education journal (2021)

Umida Usmonova, MAKTABGACHA TA’LIMDA MUASSALARIDA INGLIZ TILI , Мактабгача таълим журнали: Vol. 3 No. Preschool education journal (2021)

Umida Usmonova, Bog‘lovchilarning funksional-stilistik xususiyatlari , Мактабгача таълим журнали: Vol. 4 No. Preschool education journal (2021): Preschool education journal

Aslam Usmonov, Farida Mizomova, O?ZBEK LEKSIKOGRAFIYASI XUSUSIDA , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 3 № 3 (2021): Journal of Horizons of philologiy

Aslam Usmonov, Ilhom Mattiyev, “HEALTH CARE” ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТЛАРИ , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: № 1 (2020): Journal of Horizons of philologiy

Aslam Usmonov, Leksikologiya va frazeologiya bo‘limiga oid mavzularni o‘qitishda faydalaniladigan topshiriqlar , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 2 № 2 (2021): Journal of Horizons of philologiy

abduqodir ismotov, Aslam Usmonov, O‘zbek tilida yordamchi so‘zlarni о‘qitishda foydalaniladigan didaktik о ‘yinli darslarning turlari , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 2 № 2 (2021): Journal of Horizons of philologiy

Aslam Usmonov, Bog‘lovchilarining pragmalingvistik xususiyatlariga doir , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: № 1 (2020): Journal of Horizons of philologiy

Aslam Usmonov, ТАРСИЪ БАДИИЙ САНЪАТИНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТА?ЛИЛИ , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 2 № 2 (2021): Journal of Horizons of philologiy

Aslam Usmonov, 5-sinf ona tili darsligida mashg’ulotlarning berilishi , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 5 № 5 (2021): Filologiya ufqlari

Aslam Usmonov, 5-SINF ONA-TILI DARSLIKLARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR. , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 5 № 5 (2021): Filologiya ufqlari

Aslam Usmonov, 5-sinf ona tili darsligi uchun 1 soatlik ,,Maqollar’’ mavzusida dars ishlanmas , FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI: Том 5 № 5 (2021): Filologiya ufqlari

Usmonov, A. (2020). Soliq terminlarina tartibga solish haqida. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 6. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2678

Usmonov, A. (2020). Публицистик матнда уюши? бўлакларнинг кўлланиши (Тохир Малик асарлари мисолида). Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2681

Usmonov, A. (2020). Pedagogik texnalogiyalar–o`quvchilarning bilimlarni o`zlashtirishning samarali vositasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2675

Usmonov, A. (2020). Ona tili mashg`ulotlarida Zulfiya ijodini o`qitish usullari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 7. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2664

Usmonov, A. (2020). Tohir Malik asarlarida qo’pol so`zlarning qo’llanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(09), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2668

Usmonov, A. (2020). “Boburnoma”da forscha so`zlarning qo`llanish tahlili. Архив Научных Публикаций JSPI, 24(1), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2671

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.idu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/174

Usmonov, A. (2020). LINGUAPRAGMATIC ASPECTS OF UZBEK LANGUAGE. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1744

Usmonova, U. (2020). Effecteve ways of teaching. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1740

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/174

Usmonov, A. (2020). LINGUAPRAGMATIC ASPECTS OF UZBEK LANGUAGE. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1744

Usmonova, U. (2020). Effecteve ways of teaching. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1740

Usmonov, A. (2020). O?ZBEK TILIDA SO?ZLARNING TUZILISHI JAHATIDAN TURLARINI O?QITISHDA DIDAKTIK O?YINLARDAN FOYDALANISH. Архив Научных Публикаций JSPI, 20(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1870

Usmonov, A. (2020). Subyekt va uning ifodalanishiga doir ayrim mulohazalar(T.Malik asarlari misolida. Архив Научных Публикаций JSPI, 18(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1745

Usmonov, A. (2020). LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 22(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1859

Usmonov, A. 2020). OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4669

Usmonov, A. (2020). Применение и анализ персидских качественных прилагательных в «Бабурнаме» . Архив Научных Публикаций JSPI, 24(1), 5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2661

Usmonov, A. (2020). Importance of speaking skill and its developing ways . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4010

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarni o’qitishda dedaktik o’yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4665

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarning badiiy matnda pragmatik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(56). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4666

Usmonov, A. (2020). Bog’lovchilarning funksional-stlistik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(54). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4670

Usmonov, A. (2020). Vazifadosh bog’lovchilarning funksional-stlistik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(55). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4672

Usmonov, A. (2020). LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS OF THE UZBEK LANGUAGE EQUIVALENT. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(38). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5970

Usmonov, A. (2020). SUBSTANTIAL NATURE OF FUNCTIONAL WORDS AND THEIR PRAGMATIC-STYLISTIC VALUE. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(39). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6012

Usmonov, A. (2020). Punktuatsiya (Tinish belgilari) o`qitish metodikasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(65). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4015

Usmonov, A. (2020). Leksikologiyaga bo’limini o’qitish uchun tanlangan mashqlar va materiallar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(65). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4021

Usmonov, A. (2020). O‘zbek tilida so‘zlarning tuzilishi jahatidan turlarini o‘qitishda didaktik o‘yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(61). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4027

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). On some grammatic problemsin traslation. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6567

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Эркин Во?идов асарларида ўзлашма ибораларнинг ?ўлланиши. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6553

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Badiiy matnda ekstralingvistik vositalarning ifodalanishi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6560

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). O ’timli va o’timsiz fe’llar…. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6548

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). Importance of speaking skill and its developing ways . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6579

Usmonova, U., & Usmonov, A. (2020). O‘zbek tilida so‘zlarning tuzilishi jahatidan turlarini o‘qitishda didaktik o‘yinlardan foydalanish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6580

Usmonov, A. (2020). Bog‘lovchilarning badiiy matnda pragmatik xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6590

Usmonov, A. (2020). Vazifadosh bog’lovchilarning funksional xususiyatlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6588

Usmonov, A. (2020). Yusuf Xos Hojibning “Qutatg`u bilig” dostoni yuzasidan hamkorlikda o`qitish texnologiyasi asosidadars tashkil etish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6586

Usmonov, A., & Usmonova, U. (2022). Ўзбек тилида бо?ловчиларнинг тарихий тара??иёти . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 8(8). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5062

Usmonova, U., & Aslam, U. (2022). Nutqiy muloqot jarayinida bog‘lovchilarning pragmatik xususiyatlari namoyon bo‘lishi. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 8(8). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5622

Usmonov, A. (2020). O`quvchilarda yangi ta`lim talablari asosida kasb tanlashga moyilligini uyg`otish. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6587

Usmonova, U., & Aslam, U. (2022). Nutqiy muloqot jarayinida bog‘lovchilarning pragmatik xususiyatlari namoyon bo‘lishi. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 8(8). извлечено от https://natscience.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5622

Zumrad, U., & Alimov, A. (2020). Problems of the Development of Tourism and Recreational Services in Uzbekistan in the Context of a Global Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(4), 815-821.

Усманова, З. (2016). Особенности регионального развития туристическо-рекреационных услуг в Узбекистане. Экономика и предпринимательство, (3-1), 393-395.

Islamovna, U. Z., & Toirxonovna, A. M. (2020). Development of the tourism and recreation complex as an effective lever for the restoration of the tourism sector in Uzbekistan after the pandemic. Solid State Technology, 63(4), 5193-5206.

Islamovna, U. Z. (2021). Prospects for the development of the tourist and recreation complex as an effective lever for the restoration of the tourist industry in Uzbekistan after the pandemic. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(05), 408-421.

Islamovna, U. Z. (2021). The Role of the Tourist and Recreation Complex in the Strategy of Development of the Tourist Industry of Uzbekistan. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 6, 119-132.

Zumrad, U., & Alimov, A. (2020). Problems of the Development of Tourism and Recreational Services in Uzbekistan in the Context of a Global Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(4), 815-821.

Zumrad, U., & Alimov, A. (2020). Problems of the Development of Tourism and Recreational Services in Uzbekistan in the Context of a Global Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(4), 815-821.

Islamovna, U. Z. ., & Kerimbergenovich, A. A. . (2022). Modern Features of Development of Tourist and Recreational Services in Uzbekistan. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 15, 148-153. Retrieved from http://www.ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/513

Islamovna, U. Z. . (2022). Development of Tourist and Recreational Cluster of Samarkand Region and its Impact on Domestic Business. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 4, 39–44. Retrieved from https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/31

Авторы


Zulxumor Ashurova

SamISI

Ключевые слова:

сўз, ибора, тасвирий ифода, илм-фан, бадиий компонент, лингвопоэтик тадқиқтлар, функционал услублар, қиёсий-типологик ёндашув, шеърий матн, стилистик формулалар.

Выпуск


Раздел: Статьи

Powered by I-Edu Group