Опубликован 2024-05-03

«ХАМСАТУЛ-МУТАХАЙЙИРИН» САБОКЛАРИ

Аннотация


АННОТАЦИЯ
Узлик, менлик хусусиятини ризо макомида нобуд килган, Махбуби хакикий (Аллох) ризоси ила узини тузатган комил инсон яхшию ёмонни ажратмайди. Кунгил саховати билан барчата бир хилда фойда етказади. Одам фарзандларини маърифат ва тафаккур оркали узлигини англаб, маънавий хаётда яшашга, эрк ва истикболини химоя килишга ургатади. Шунинг учун хам Алишер Навоий асарларида Абдурахмон Жомий, Пахлавой Мухаммад каби ориф инсонларга нисбатан «шамсул-миллати вад-дин» - «миллат ва диннинг куёши»; «нурул- миллати вад-дин» - «миллат ва диннинг нури» истиоравий сифатлашлари кулланилади. Бу олий унвонлар таркибидаги «нур» ва «куёш» ухшатилмишлари кучма маъноси билан «хакикат», «хуррият», «маърифат» рамзларини ифода этадики, ахлоки, иши ва сузини узгаларга ибрат килиб курсатиш учун Хазрат Навоий каламга олган баркамол инсонлар Эрк, Ростлик, Тугрилик, Поклик, Маърифат тимсолларидир. Маколада Алишер Навоийнинг устози ва дуста, накшбандия тарикатининг XV асрдаги муршиди комили Нуриддин Абдурахмон Жомий хотирасига багишлаб ёзган «Хамсатул-мутахаййирин» асарининг инсон калб шуурини уйготиш, рухий-ахлокий камолотини таъмин этишдаги ахамияти ёритилган. Муаллиф манокибни аник муаммоли масалалар нуктаи назаридан чукур ва изчил урганар экан, уни хозирги давр жахон фани услубий йуналишлари, мезонлари, талаблари даражасида тахдили килишга харакат килади. Бугунги кунда усиб келаётган баркамол авлод моддий ва маънавий, маданий-маърифий муаммолари ечимини излаш, шахе сифатида шаклланиб келаётган инсонга гамхурлик курсатиш масалалари давлатимиз сиёсати макомига кутарилдики, муаллиф айни долзарб муаммони маколанинг хар бир сатрида эътибордан сокит килмаган. Хар бир жумла баркамол инсон шахсияти ва унинг бадиий талкини сохасига йуналтирилган. Макола муаллифи бадиий матнни тахдил килишда комил инсон ва унинг ижтимоий жамият билан муносабати, инсон ва унинг дунё хаётида тутган урни, вазифаси, масъулияти каби масалаларга Навоий хазратларининг нуктаи назарлари, фикр-мулохазаларини диккат марказида тутган.

Как цитировать


Hayitov, S. (2024). «ХАМСАТУЛ-МУТАХАЙЙИРИН» САБОКЛАРИ. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9828

Библиографические ссылки


Marjona, X. (2022). XALQ, MILLAT, QAVM VA URUGʻ NOMIGA ASOSLANGAN TOPONIMLAR (BUXORO VILOYATI VOBKENT TUMANI MISOLIDA). Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(4), 835-839.

Ражабов, Т. А. (2021). Давр Шеъриятида Метофара Ва Метонимиянинг Қўлланилиши Ва Уларнинг Ўзига Хослиги. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 725-729.

Marjona, X. (2022). XALQ, MILLAT, QAVM VA URUGʻ NOMIGA ASOSLANGAN TOPONIMLAR (BUXORO VILOYATI VOBKENT TUMANI MISOLIDA). Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(4), 835-839.

XAYRULLAYEVA, M. BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMANDAGI JOY NOMLARI ASOSIDA SHAKLLANGAN TOPONIMLARNING PAYDO BO ‘LISHI. LTEACHIN ANGUAGE, 77.

Xayrullayeva, M. O. (2023). BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMAN MIKROTOPONIMIYASI MAVZUVIY GURUHLARINING O ‘RGANILISHI. Scientific Impulse, 2(14), 132-135.

Xayrullayeva, M. (2023). VOBKENT TUMANI MIKROTOPONIMLAR. Philological issues are in the eyes of young researchers, 1(1).

Xayrullayeva, M. O. (2023). SОDDА VA MURAKKAB TOPONIMLAR TAHLILI (BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMAN OYKONIMLARI MISOLIDA). Research Focus, 2(2), 221-225.

Ражабов, Т. А. (2021). Давр Шеъриятида Метофара Ва Метонимиянинг Қўлланилиши Ва Уларнинг Ўзига Хослиги. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 725-729.

Ражабов, Т. А. (2022). ДАВР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ САНЪАТЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ КЎЧИМ ҲОСИЛ ҚИЛИШ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(5), 403-412.

Isroilov, G. (2022). Transfering of Meaning in the Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Rajabov, T. (2021). To create a mobile by applying artistic arts in period poetry.

Rajabov, D. Z., Rajabov, T. A., & Rakhimov, M. M. Transfering of Meaning in The Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. Modern Trends in Scientific Research and Development, Café of Asia. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), 77-79.

Isroilov, G. (2022). Transfering of Meaning in the Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Isroilov, G. (2022). MEANS THAT MAKE UP THE SEEDLINGS IN POETRY. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 11(11).

Ражабов, Т. А. МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ КЎЧИМЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ, 275.

Rajabov, T., & Rakhimov, M. Means That Make Up the Seedlings in Poetry. JournalNX, 7(12), 330-334.

RAJABOV, D., & RAJABOV, T. X. SHE’RIYATDA KO ‘CHIMLARNING YUZAGA KELISH USULLARI, XUSUSIYATLARI VA BADIIYLANISH KO ‘RINISHLARI. LTEACHIN ANGUAGE, 75.

Israilov, G'Ayrat. (2024). УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЬЛИМ ВАЗИРЛИГИ ЖИЗЗАХ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ "УЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ ТАРИХИ, ТАДРИЖИЙ ТАРАВДИЁТИНИНГ УРГАНИЛИШИ: НАТИЖАЛАР ВА МУАММОЛАР" Республика илмий -амалий анжумани материаллари Жиззах 2021.

Israilov, G'Ayrat. (2024). 1. Tafakkur ziyosi (OAK).

Israilov, G'Ayrat. (2024). magistr 1 Sakkokiy ijodida xalqona ohanglar.

Israilov, G'Ayrat. (2023). ARTISTIC INTERPRETATION OF SAKKOKIY GHAZALS. 10.55640/eijps-03-05-19.

Israilov, G'Ayrat. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI.

Rahmatovich, A. A. VOBKENT TUMANI SHEVASIDA SOʻZNING MORFEMIK TARKIBI. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 123.

Axmedov, A. (2020). Alisher Navoiy asarlarida adabiy me'yor. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Axmedov, A. (2020). Навоий асарларида адабий меъёр. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Axmedov, A. (2020). Татар тилидан сабоқлар. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

Akhmedov, A. R., & qizi Po‘latova, S. M. (2021, December). O ‘zbek shevalarini lingvo-geografik xaritalashtirish. In Conferences.

Ahmedov, A., & Niyozov, S. (2023). OʼZBEK TILIDA METAFORA TURLARINING IFODALANISHI TOHIR MALIKNING" MURDALAR GAPIRMAYDI" ASARI MISOLIDA. Scientific Impulse, 1(8), 901-905.

Akhmedov, A. R. (2021). AREALOGIYA TUSHUNCHASI HAQIDA: Atoullo Rakhmatovich Akhmedov Buxoro davlat universiteti dotsenti Buxoro, O ‘zbekiston ar ahmedov@ buxdu. uz Sevara Mahmud qizi Po ‘latova Buxoro davlat universiteti o ‘qituvchisi Buxoro, O ‘zbekiston E-mail: sevaramahmudqizi@ gmail. ru. In Научно-практическая конференция.

Raxmatovich, A. A., & Rasulovna, H. M. (2022). BADIIY ASAR ANTROPONIMLARIDA LUGAVIY QATLAM MASALALARI (TOHIR MALIKNING IJODI MISOLIDA). BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 399-402.

Ahmedov, A. R. (2022). Some Feedback About Linguistic Knowledge. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(5), 125-131.

Akhmedov, A. R., & Sevara, P. (2021). Theoretical and practical issues of creating uzbek areal linguistics. Middle European Scientific Bulletin, 12, 142-146.

Rahmatovich, A. A. VOBKENT TUMANI SHEVASIDA SOʻZNING MORFEMIK TARKIBI. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 123.

Ahmedov, A. R. (2022). Some Feedback About Linguistic Knowledge. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(5), 125-131.

Raxmatovich, A. A., & Rasulovna, H. M. (2022). Badiiy asar antroponimlarida lugaviy qatlam masalalari (tohir malikning ijodi misolida). barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 2(4), 399-402.

Akhmedov, A. R., & qizi Po‘latova, S. M. O ‘zbek shevalarini lingvo-geografik xaritalashtirish. In Conferences. (2021, December)

Atoullo Rakhmatovich Akhmedov, Sevara Mahmud qizi Po ‘latova. Arealogiya tushunchasi haqida. Научно-практическая конференция: 2021.

Rahmatovich, A. A. Vobkent tumani shevasida soʻzning morfemik tarkibi. scientific reports of bukhara state university, 123.

AR Akhmedov, Pulatova Sevara. Theoretical and practical issues of creating uzbek areal linguistics. Middle European Scientific Bulletin. 2021/5.

Atoullo Ahmedov, Shavkat Niyozov. Oʻzbek tilida metafora turlarining ifodalanishi tohir malikning" murdalar gapirmaydi" asari misolida. Scientific Impulse. 2023/4/1.

Атоулло Ахмедов. Ўзбек ва татар тиллари сабоқларидан. Pedagogik mahorat. 2020/10.

Atoullo Axmedov. Навоий асарларида адабий меъёр. Центр научных публикаций (buxdu. uz). 2020

Ахмедов Атоулло Рахматович. Ўзбек ёзма ёдгорликларида ўғуз тил бирликларининг қўлланилишига кўра даврлаштириш. Актуальные вызовы современное науке ХХІV Международная научная конференция 26-27 апреля 2018 г. Выпуск 4(24), Часть 4.

Rajabov, T. (2024). MUHAMMAD YUSUF SHE’RIYATIDA FALSAFIY QARASHLAR. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 3(3). извлечено от https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/9650

Xayrullayeva, M. O. (2023). JOY NOMLARI ASOSIDA SHAKLLANGAN TOPONIMLAR.(BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMAN MISOLIDA). Новости образования: исследование в XXI веке, 2(13), 56-61.

Xayrullayeva, M. (2024). VOBKENT TUMANIDAGI AYRIM MIKROTOPONIMLARINING TARIXI VA TIL XUSUSIYATI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 3(3).

Xayrullayeva, M. (2024). BUXORO VILOYAT VOBKENT TUMANI MIKROTOPONIMLARI. LUG ‘AV1Y BIRL1K, NOM, JOY NOMI TUSHUNCHALARINING FARQLASHI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 3(3).

Xayrullayeva, M. (2024). BUXOKO VILOYAT VOBKENT TUMANDAGl JOY NOMLARI AS0S11M SHAKLLANGAN TOPONIMLARNING PAYDO BOLISHI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 3(3).

Kadyrovna, A. M., Rasulovna, D., & Shavkatovna, A. U. (2020). Syntactic Properties of Publicist Text Titles on the Internet. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(3), 451-457.

Аҳмадова, У. Ш. (2020). Перифраза турлари ва уларнинг матндаги ўрни. Тил, таълим, таржима халқаро журнали.–Тошкент, 4, 81-87.

Ахмадова, У. Ш. (2020). Перифразы в узбекском языке. Крымскотатарская филология: проблемы изучения и преподавания, (1), 24-31.

Ahmadova, U. S. Q. (2021). “PERIFRAZA” ATAMASI VA UNING NOMLASHDAGI O ‘RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(8), 431-442.

Sh, A. U. Types of periphrases according to social-professional classification. The American Journal of Social Science and Education Innovations, ISSN, 318-325.

Абузалова, М. К. (2022). ПЕРИФРАЗАЛАРНИНГ АРГО, ЖАРГОН ВА ЭВФЕМИЗМЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(1), 253-258.

Абузалова, М. К. (2020). Перифразалар ва унга ёндош ҳодисалар хусусида. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 3(6).

Ahmadova, U. S. Q. (2021). “PERIFRAZA” ATAMASI VA UNING NOMLASHDAGI O ‘RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(8), 431-442.

Qizi, A. U. S. (2021). National and Religious Types of Periphrases. International Journal on Integrated Education, 4(9), 18-23.

Umidaxon, A. (2021). PERIFRAZA VA SO'Z. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8).

Umidaxon, A. (2021). Тиббиёт соҳасида перифразалар. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8).

Qizi, A. U. S. (2021). National and Religious Types of Periphrases. International Journal on Integrated Education, 4(9), 18-23.

Ahmadovich, H. S., & Muminovna, M. M. (2021). About Nisoriy Bobur And Humoyun. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 4753-4767.

Ahmadovich, H. S. Depiction of King and Great Leaders in Classic Literature. International Journal on Integrated Education, 3(1), 161-164.

Sh, H. (2020). Depiction of king and great leaders in classic literature. International Journal on Integrated Education, 161-164.

Hayitov, S. A. (2020). The altitude of maturity. Scientific reports of Bukhara State University, 3(1), 167-172.

Hayitov, S. A. (2020). The Image Of A Perfect Artist (Hafiz). Scientific reports of Bukhara State University, 4(3), 322-326.

Hayitov, S. A. (2020). DREAM OF A PERFECT RULER. Theoretical & Applied Science, (1), 459-463.

Sh, H. The genre of manokib and the problem of a perfekt human being. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. ISSN, 1475-7192.

Ahmadovich, S. H. (2020). CRITERION OF JUSTICE. Scientific reports of Bukhara State University, 4(1), 193-204.

HAYITOV, S. (2024). BADIIY NASRDA QUROʻNI KARIM OYATLARINING OʻRNI. Alisher Navo'i and 21 st century, 1(1).

Ahmadovich, H. S., & Bafoeva, M. (2024). ATTITUDE OF HISTORICAL AND LITERARY CHARACTERS OF ALISHER NAVOI TO ART. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 13(01), 69-74.

Ahmadovich, H. S., & Farhodovna, T. F. (2023). Main Edges of Mavjuda Hamidova's Literature Activity.

Ahmadovich, H. S. (2023). An Eternal and Forever Source of Priceless Treasure. Res Militaris, 13(2), 5607-5614.

Ahmadovich, H. S., & Sohibovna, S. S. (2022). Artistic Feature of Alisher Navoi's" Farhod and Shirin". Academia Open, 6, 10-21070.

Shavkat, H. (2022). RESPUBLIKA KONFERENSIYA ILOHIY ISHQ HAQIQATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 16(16).

Аҳмадович, Ҳ. Ш. (2021, December). Алишер Навоий тиб илми ва табиблар ҳақида. In Conferences.

Hayitov, S. A. (2020). ALISHER NAVAIY ABOUT RINDI HAROBATIY. Scientific reports of Bukhara State University, 3(4), 197-203.

Hayitov, S. A. (2020). CRITERION OF JUSTICE. Scientific reports of Bukhara State University, 4(1), 193-204.

Hayitov, S. S. (2018). ALISHER NAVAI AND PAHLAVОN MUHAMMAD: SIMILARITIES OF THEIR LIVES. Scientific reports of Bukhara State University, 1(2), 82-89.

Аҳмадович, Ҳ. Ш. АМАЛСИЗ ОЛИМ–БОЛСИЗ АСАЛАРИ. Muassis: Buxoro davlat universiteti TAHRIRIYAT: Muharrirlar: MQ Abuzalova MA Bokareva NN Voxidova, 53.

Ahmadovich, H. S., & Akobirovna, A. K. Integrity of Honour and Labour. International Journal on Integrated Education, 4(4), 232-237.

Ahmadovich, H. S. Depiction of King and Great Leaders in Classic Literature. International Journal on Integrated Education, 3(1), 161-164.

KİTABI, D. İ. H. A. A. İLİM VE MARİFET NURLARI (Doctoral dissertation, Karabük Üniversitesi).

Авторы


Shavkat Hayitov

Buxoro davlat universiteti

Ключевые слова:

Таянч сузлар: Алишер Навоий, насрий асар, анъана, «Хамсатул-мутахаййирин», мукаддима, Абдурахмон Жомий, Ахмади Жом, камолот, маънавий замин, тафаккур, эътикод, онг, рух, илм, маърифат, эрк, ориф, муршид, тарикат, хикмат, нафс, менлик, эхтиёж, назм, ирфон, имом Шофеъий, Жалолиддин Румий, кунгил, “Нафахотул-унс”, “Шавохидун- нубувват”, иймон, тавхид.

Выпуск


Раздел: Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group