(1)
Abdurashidova, I. IJOD MAKTABLARI O’QUVCHILARIDA MATN YARATISH, MATN USTIDA ISHLASH KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH YETAKCHI OMIL SIFATIDA. SA 2021, 5.