Abduvaliyeva, D. (2021). ANTONIMIYA HODISASINI O`QITISHDA FOLKLOR NAMUNALARIDAN LINGVISTIK MASHQ SIFATIDA FOYDANALISH. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2925