ABDURASHIDOVA, I. Badiiy matnda leksik birliklarning poetik imkoniyatlari . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, v. 5, n. 5, 4 окт. 2021.