Abduvaliyeva, Dilnoza. 2021. «ANTONIMIYA HODISASINI O`QITISHDA FOLKLOR NAMUNALARIDAN LINGVISTIK MASHQ SIFATIDA FOYDANALISH». FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI 5 (5). https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2925.