Abduvaliyeva, D. (2021) «ANTONIMIYA HODISASINI O`QITISHDA FOLKLOR NAMUNALARIDAN LINGVISTIK MASHQ SIFATIDA FOYDANALISH», FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 5(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2925 (просмотрено: 22июнь2024).