Опубликован 2022-12-29

О‘QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATI

Аннотация


Maqolada pedagogik faoliyat, pedagogik hamkorlik xususiyatlari, dars jarayoni va unda turli usullarni qо‘llash masalalari bilan bir qatorda о‘qituvchining nutq mahorati hamda talabalarda о‘z-о‘zini ishontirish xususiyatlarini shakllantirish masalalari yoritib berilgan.

Как цитировать


Nasimov, D. (2022). О‘QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7436

Библиографические ссылки


Raximov B. Bо‘lajak о‘qituvchilarda kasbiy madaniy munosabatlarning shakllanishi. / Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2005.

Djurayev R.H. va boshqalar. Pedagogik atamalar lug‘ati. – T.: Qori Niyoziy nomidagi ITI nashriyoti, 2008.

Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yо‘llari. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2004. –44-b.1

Ismatova N.B. Texnologiya razvitiya professionalnix interesov budushix prepodavateley posredstvom integratsii pedagogicheskix siklov //Nauchniy jurnal. – 2020. – №. 9. – S. 9-11

Yо‘ldoshev J.G‘., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari: Qо‘llanma.– T.:О‘qituvchi, 2004. – 104 b. 13.

G‘affarov E. Innovatsiya, ijtimoiy innovatsiya va innovatsion faoliyat: ilmiy-nazariy yondashuvlar. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2019 yil, 10-son. 153-157 betlar.

Qodirova, M. (2021). 6-7 YOSHLI BOLALAR IDROKINI RIVOJLANTIRISHDA MASHG’ULOTLARDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2975

Qodirova, M., & Aglamova, S. (2021). 6-7 YOSHLI BOLALAR IDROKINI RIVOJLANTIRISHDA MASHG’ULOTLARDAN FOYDALANISH.

Aglamova, S., & Qodirova, M. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish.

Qodirova, M. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOGNITIV JARAYONLARNING RIVOJLANISHI BORASIDAGI TADQIQOTLAR VA TAVSIYALAR.

Qodirova, M., & Aglamova, S. (2020). BOLALARDA MADANIY-GIGIYENIK KO’NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH.

Qodirova, M. (2021). МАШҒУЛОТЛАР ВА УЛАРНИНГ БОЛА ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ.

Qodirova, M. Do’ngboyeva, E., & (2021). TALABALAR MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIY – PSIXOLOGIK OMILLARNING O’RNI.

Qodirova, M., & Aglamova, S. (2021). BUYUK ALLOMALARIMIZ AYOLLAR XAQIDA.

Qodirova, M., & Kamolova, S. (2021). ВЛИЯНИЕ РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА.

Qodirova, M. Qarshiboyeva, D., & (2021). КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. Изд. «Интернаука».

Qodirova, M. (2020). ПРОБЛЕМА САМОСОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ. ООО «Логика+».

Qodirova, M., & Aglamova, S. (2021). BOLALARDA MADANIY-GIGIENIK KO’NIKMALARINI TARBIYALASH SOG’LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSI SIFATIDA. Ilm-ma’rifat Markazi.

Qodirova, M. (2021). МАШҒУЛОТЛАР ВА УЛАРНИНГ БОЛА ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ.

Qodirova, M. (2021). OILAVIY MUNOSABATLAR VA ULARNING INSON PSIXOLOGIYASIGA TA’SIRI.

Qodirova, M. (2020). РОЛЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ПОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. ООО «Логика+».

Qodirova, M. (2021). 6-7 YOSHI BOLALAR IDROKINI O’YIN TEXNOLOGIYASI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH.

Qodirova, M. (2021). O’SMIRLAR PSIXOLOGIYASI VA O’SMIR XULQ-ATVORINING O’ZIGA HOSLIGI . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://primedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4021

Qodirova, M. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BILISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://fll.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4025

M. Qodirova. 6-7 YOSHLI BOLALAR IDROKINI RIVOJLANTIRISHDA MASHG’ULOTLARDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогики и психологии в современном …, 2021

M. Qodirova. BOLALARDA “MEN” NING IDROK QILINISHI. Журнал Педагогики и психологии в современном …, 2020

M. Qodirova. ЧЕЛОВЕК И СТРЕСС. Журнал Педагогики и психологии в современном …, 2020

Nasimov, D. (2022). O’QUV FAOLIYATI MOTIVLARI OLIMLAR TALQINIDA. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5103

Qodirova, M. (2022). O‘SMIRLAR TARBIYASINING QIYINCHILIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5105

Qaxramonovna, Q. M. (2022, March). TARBIYASI QIYIN O’SMIRLAR BORASIDAGI TADQIQOTLAR. In International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding (Vol. 1, No. 1).

Qodirova, M., & Abirqulova, S. (2022). O’SMIRLARGA XOS AGRESSIVLIK VA UNING KO’RINISHLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/6416

Qodirova, M., & Nasimov, D. (2022). MUTAFFAKKIR OLIMLARIMIZ O’QUV FAOLIYATI XAQIDAGI QARASHLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/6415

Dilfuza Qarshiboyeva, КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari

Dilfuza Qarshiboyeva, IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: Том 1 № 4 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari

Qarshiboyeva, D. (2021). ЁШЛАРНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШДА ИЛМИЙ ИЗЛАНИШЛАР ҲАҚИДАГИ БИЛИМЛАР УЗЛУКСИЗЛИГИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2906

Ахмедова Насиба Ачиловна, СОҒЛОМ МУҲИТ –СОҒЛОМ ОИЛА ТАЯНЧИ.https://history.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2966/1982

Xamdamov, X. (2021). ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/3345

Xamdamov, X. (2021). МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1374

Kamolova, S. (2022). ЎҚИТУВЧИ ПЕДАГОГИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5114

Qodirova, M. (2022). O‘SMIRLAR TARBIYASINING QIYINCHILIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5105

Kamolova, S. (2022). ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ БАРКАМОЛЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5191

Ҳайдарбек Ҳамдамов. (2022). ХУШҲОЛЛИКНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА АҲАМИЯТИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 533–538. https://doi.org/10.5281/zenodo.7337673

Majidov, J. (2022, March). BOSHLANG’ICH SINFLARDA TA’LIMI O’ZLASHTIRISH MUAMMOSINING PEDOGOGIK-PSIXOLOGIK SABABLARI. In International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding (Vol. 1, No. 1).

Мажидов Жасур, & Ҳамдамов Ҳайдарбек. (2022). ШАХСГА СТРУКТУРАВИЙ ЁНДАШИШДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ. Involta Scientific Journal, 1(7), 138–148. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/255

Kamolova, S. (2022). БЎЛҒУСИ ЎҚИТУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5195

Kamolova, S. (2022). ТАЛАБАЛАР ИЛМИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ ЮКСАЛТИРИШГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5197

Axmedova, N. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHDAGI O‘QUVCHILARDA TA’LIM JAROYONIDA MOTIVATSIYANING O’RNI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5270

Achilovna, A. N., & ugli, K. S. F. (2022). Information Texnologu in the Professional Development of Modem Teachers. International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences, 2(2), 73–77. Retrieved from https://openaccessjournals.eu/index.php/ijdias/article/view/1054

Авторы


Doston Nasimov

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

dars, innovatsiya, psixologik ta’sir, autogen mashqlar, ruhiy qiyofa
Powered by I-Edu Group