Опубликован 2022-12-30

О‘QUVCHILAR TAFAKKUR JARAYONLARINI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Аннотация


Mazkur maqolada bugungi globallashuv jarayoniga xos ta’lim texnologiyalaridan foydalanish masalalari      pedagogik texnologiyalar  asosida  о‘quvchiningning hayotga tayyorgarligini shakllantirish, doimiy o‘zgaruvchan, tobora o‘zaro bog‘lanib borayotgan  pedagogik texnologiya   insonning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi zarurligi yoritilgan.

Как цитировать


Kamolova, S., & Amanxonova, Y. (2022). О‘QUVCHILAR TAFAKKUR JARAYONLARINI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7549

Библиографические ссылки


SH.M.Mirziyoyev “Maktab ta’limini rivojlantirish umumxalq harakatiga aylanishi zarur”Toshkent:23. 08.2019 yil yig‘ilish materiallaridan 4.b.

.«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» G`G` Oliy ta'lim (me'yoriy huquqiy va uslubiy hujjatlar to’plami). – Toshkent: 2004. – 12 b.

T.G‘afforova “Boshlang‘ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar”.-Toshkent 2011y-4b-84b

Shirin Kamolova, РАСШИРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ СТУДЕНТОВ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2020): Journal of Pedagogy and psychology in modern education

Shirin Kamolova, САМОВОСПИТАНИЕ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО – РАЗВИТОГО ПОКОЛЕНИЯ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2020): Journal of Pedagogy and psychology in modern education

Shirin Kamolova, ПРЕЕМСТВЕННОСТ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ SЕННОСТЕЙ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari

Shirin Kamolova, THE ROLE OF UNIVERSAL AND SCIENTIFIC VALUES IN THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 2 (2021): Журнал педагогики и психологии в современном образовании

Shirin Kamolova, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 2 (2021): Журнал педагогики и психологии в современном образовании

Shirin Kamolova, IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL ETHICS IN FUTURE TEACHERS , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 3 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari

Kamolova, S. U., Shakarbaeva, S. A., Yuldashev, S. A., & Ochilov, C. Q. (2020). The Essence Of The Content Of Enriching The Scientific Outlook Of Future Teachers. Essence, 29(8), 3593-3598.

Kamolova, Shirin Usarovna, & O‘Skanov, Mirsaid (2022). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINING KOMMUNIKATIV QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 676-681.

Kamolova, Shirin Usarovna, & Аxmedova, Fotima Xurramovna (2022). SOG’LOM SHAXS HAYOTIDA PSIXOLOGIK XIZMATNING O‘RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 630-636.

Nuriddinovna, K. S., & Meliyevna, P. N. (2022). Characteristics of Environmental Education Issues in Avesto. International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences, 2(2), 69–72. Retrieved from https://openaccessjournals.eu/index.php/ijdias/article/view/1053

Dilfuza Qarshiboyeva, КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari

Dilfuza Qarshiboyeva, IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: Том 1 № 4 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari

Qarshiboyeva, D. (2021). ЁШЛАРНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШДА ИЛМИЙ ИЗЛАНИШЛАР ҲАҚИДАГИ БИЛИМЛАР УЗЛУКСИЗЛИГИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2906

Kamolova, S. (2022). ЁШ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДА ТАРБИЯВИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5571

Karshibaeva Dilfuza Burlievna (2020). CRITICAL THINKING IN ADOLESCENTS. Евразийский Союз Ученых, (12-1 (81)), 4-5.

Karshibaeva, D., & Sattarova, F. (2020). CRITICAL THINKING IN ADOLESCENTS. EurasianUnionScientists, 1(12 (81)), 4-5.

Kamolova, S. (2022). MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA IJODIY QOBILIYAT XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(4). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/6111

Kamolova, Shirin Usarovna, & Аxmedova, Fotima Xurramovna (2022). SOG’LOM SHAXS HAYOTIDA PSIXOLOGIK XIZMATNING O‘RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 630-636.

Kamolova, Shirin Usarovna, & O‘Skanov, Mirsaid (2022). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINING KOMMUNIKATIV QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 676-681.

Авторы


Shirin Kamolova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Yanglishxon Amanxonova

Ключевые слова:

globallashuv, pedagogik texnologiya, innovatsiya, interfaol metod, ishbilarmonlar о‘yini

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group