Опубликован 2021-12-28

O‘TKIR HOSHIMOVNING FRAZEOLOGIZMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI

Аннотация


maqolada frazeologizmlarning etimologik, leksik-semantik, stilistik xususiyatlari hamda O‘tkir Hoshimov ijodida frazeologizmlarning o‘rni va ahamiyati, foydalanish mahorati haqidagi ilmiy-nazariy qarashlar o‘z aksini topgan.

Как цитировать


sindorov, lutfulla. (2021). O‘TKIR HOSHIMOVNING FRAZEOLOGIZMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 7(7). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/4166

Библиографические ссылки


Sindorov, L. (2020). SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”). АрхивНаучныхПубликаций JSPI.

Sindorov, L. (2020). Semantic Groups Of The Lexicon Of The Work Hibatul Hakoyik. АрхивНаучныхПубликаций JSPI.

Lutfulla, S. (2019). SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”). ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 8(10), 91-97.

Sindorov, L. (2020). «?ИБАТУЛ ?А?ОЙИ?» АСАРИДАГИ ПОЛИСЕМАНТИК СЎЗЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-8.

Sindorov, L. (2020). “?ибатул-?а?ойи?” дагиайримўзлашмалархусусида. Архив Научных Публикаций JSPI.

Sindorov, L. (2020). “?ибатул?а?ойи?” асаридагиайримлексемаларсемантикаси. Архив Научных Публикаций JSPI.

Sindorov, L. (2020). “?ибатул?а?ойи?” даги ?адимгитуркийсўзлар. Архив Научных Публикаций JSPI.

Sindorov, L. (2020). " ?ИБАТУЛ ?А?ОЙИ?” ДАГИ БАЪЗИ АНТРОПОНИМ ВА ТОПОНИМЛАР ?АКИДА. Архив Научных Публикаций JSPI.

Sindorov, L. (2020). “?ибатул?а?ойи?” асаридагиайримлексемаларсемантикаси. Архив Научных Публикаций JSPI.

Jumayeva, F. (2020). Полисемемлексемалардоирасидаги синоним ва антоним семалартад?и?и. Архив Научных Публикаций JSPI.

Jumayeva, F. (2020). Definition Criteria of Synonyms in the Uzbek Language. АрхивНаучныхПубликаций JSPI.

Jumayeva, F. (2021). XUDOYBERDI TO ‘XTABOYEV ASARLARIDA SOMATIK IBORALARNING QO ‘LLANISHI. ЖурналГоризонтыФилологии, 4(4).

Jumayeva, F. (2021). FELNING VAZIFA SHAKLLARIGA KIRUVCHI RAVISHDOSH SHAKLINING QO ‘LLANISH XUSUSIYATLARI SO ‘ZNING BADIIY VA LISONIY TAHLILI (ABDULLA QAHHORNING “ANOR” HIKOYASI MISOLIDA). ЖурналГоризонтыФилологии, 4(4).

Jumayeva, F. (2021). ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA BARQAROR BIRIKMALARNING QO ‘LLANILISHI. ЖурналГоризонтыФилологии, 4(4).

Jumayeva, F. (2020). Polysemantic lexemes with synonymic sema. Архив Научных Публикаций JSPI.

Jumayeva, F. (2020). Анализ антонимов сем в кругу полисемических лексем. Архив Научных Публикаций JSPI.

Авторы


lutfulla sindorov

Jizzax davlat pedagogika instituti

Выпуск


Раздел: Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group