Опубликован 2021-10-21

CHET TILI FANLARINI O’QITISHDA O’QUVCHINING INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYАTLARINI HISOBGA OLISH USULLARI

Аннотация


Ushbu maqola  о`quv faoliyatlarini  boshqarishning eng muxim  xususiyatlaridan biri-bu turli usullarni tadbiq etish, maxsus ravishda o`qitishni  joriy qilish, xar xil xususiyatga molik  didaktik metodlardan foydalanish usullari to’g’risida mulohazalar yuritilgan.

Как цитировать


Toshpo’latova, N. (2021). CHET TILI FANLARINI O’QITISHDA O’QUVCHINING INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYАTLARINI HISOBGA OLISH USULLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/3073

Библиографические ссылки


Andreeva G.M. «Sotsialnaya psixologiya» Uchebnik - M 1999 yil.

Karimova V.M «Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot» T-1999 yil.

Karimova V.M. «Auditoriyada baxs – munozarali darslarni tashkil etishning psixologik texnikasi» - T – 2000 yil.

V.M.Karimova, F.A.Akramova «Psixologiya» (ma’ruzalar matni).

Toshpo’latova, N. (2021). ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ - УЧИТЫВАТЬ ПСИХИКУ УЧАЩИХСЯ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1386

Imomqulova, F. (2021). ОИЛАДА ЭР-ХОТИН МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2962

Imomqulova, F. (2021). ISSUES OF UPBRINGING IN UZBEK FAMILIES. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2620

Majidov, J. (2021). ВОПРОСЫ ГАРМОНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНЬЮ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1369

Majidov, J. (2021). НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1375

Авторы


Nodira Toshpo'latova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Bilish motivlari, ichki motivlar, bilimlarni o`zlashtirish darajasini baholash, o`z-o`zini tekshirish, o`z oldiga maqsad qo’ya olish

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group