Опубликован 2021-12-28

XALQ PEDAGOGIKASIDA TA’LIM-TARBIYA MASALALARI

Аннотация


Bugungi avlodning rivojlanishi va kamol topishida, eng avvalo, xalq tajribalariga asoslangan holda ularni bugungi kun taraqqiytiga har tomonlama bardoshli qilib yetishtirish davr talabiga aylanmoqda. Chunki tarixini bilmagan, bugunini o’ylamagan har bir inson ertasini qura olmaydi. Shu sababli ta’lim-tarbiyaga juda jiddiy masala sifatida e’tibor qaratsak, har qamday sharoitga mos barkamol shaxs yetishtirgan bo’lamiz.

Как цитировать


Abduqodirova, N. (2021). XALQ PEDAGOGIKASIDA TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4514

Библиографические ссылки


Khaliqnazarovna, A. N. (2019). FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE FAMILY OF PRESCHOOL CHILDREN. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).

axamatova, F. (2020). Таълим-тарбия самарадорлигини оширишда ота-она ибрат намунаси. Архив Научных Публикаций JSPI.

Maxamatova, F. (2020). Педагогика фанини ў?итиш жараёнида муоммоли ў?итиш технологияларидан фойдаланиш. Архив Научных Публикаций JSPI.

Maxamatova, F. (2020). Оилада фарзанд маънавий тарбиясига ру?ий таъсирлар. Архив Научных Публикаций JSPI.

Maxamatova, F. (2020). Sog'lom oilaviy muhitni himoya qilishning qonuniy asoslari. Архив Научных Публикаций JSPI.

Maxamatova, F. (2020). Современные тенденции" учитель-ученик" в системе непрерывного образования: проблемы и решения. Архив Научных Публикаций JSPI.

Maxamatova, F. (2020). Развитие страхования в инновационной сфере. Архив Научных Публикаций JSPI.

Safaraliyevna, M. F. (2021). Pedagogical bases of formation of readiness of students to work. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 528-531.

Safaraliyevna, M. F. (2021, January). PEDAGOGICAL BASES OF INVOLVEMENT OF STUDENTS IN LABOR EDUCATION. In Euro-Asia Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 290-296).

Safaraliyevna, M. F. (2021, January). PEDAGOGICAL BASES OF INVOLVEMENT OF STUDENTS IN LABOR EDUCATION. In Euro-Asia Confere

nces (Vol. 1, No. 1, pp. 290-296).

Maxamatova, F. (2020). Тарбиячи ва унинг шахсига ?ўйиладиган талаблар. Архив Научных Публикаций JSPI.

Maxamatova, F. (2021). BO’LAJAK O’QITUVCHILARNING KREATIV SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Maxamatova, F. (2021). BO’LAJAK O’QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Maxamatova, F. (2021). PEDAGOGIKA FANLARI TIZIMIDA PEDAGOGIK INOVATSIYALARNI QO’LLASH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Авторы


Nazira Abduqodirova

JDPI

Ключевые слова:

xaql pedagogikasi, ta’lim-tarbiya, ahloqiy tarbiya, oila
Powered by I-Edu Group