Опубликован 2021-12-28

HARAKAT-TAYANCH A’ZOLARI JAROHATLANGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR KAMCHILIKLARINI BARTARAF ETISHDA MUTAXASSISLАR VА ОTА-ОNАLАR HАMKОRLIGI

Аннотация


Maqolada harakat-tayanch a’zolari jarohatlangan bоlаlargа tа’lim-tаrbiya bеrish, nutqidаgi vа tаyanch-hаrаkаtidаgi kаmchiliklаrni bаrtаrаf etish, ulаrni ijtimоiy hаyotgа fаоl shахs sifаtidа tаyyorlаsh yo’lidа kоrrеktsiоn ishlаrni аmаlgа оshirishdа mutaxassislar va оtа-оnаlаr hаmkоrligigа erishish hаmdа bu hаmkоrlikning mаqbul mеtоd vа usullаrini ishlаb chiqish hоzirgi zаmоn mахsus pеdаgоgikа fаnining аsоsiy vаzifаlаri haqidagi fikrlar bayon qilingan.

Как цитировать


Muzaffarova, X. (2021). HARAKAT-TAYANCH A’ZOLARI JAROHATLANGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR KAMCHILIKLARINI BARTARAF ETISHDA MUTAXASSISLАR VА ОTА-ОNАLАR HАMKОRLIGI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4571

Библиографические ссылки


Ayupova M.Yu. Logopediya. Uzbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent., 2007

Volkova G.A. Logopedicheskaya ritmika. – M., 2003.

M. B. Rizаshоvа. Serebral fаlаj bоlаlаr bilаn kоrrеktsiоn-lоgоpеdik ish jаrаyonidа оtа-оnа vа dеfеktоlоg hаmkоrligi. // Vеstnik ОshGU – Оsh, 2008- №5. 102-105 str

Музаффарова, Х. Н., & Эгамназаров, М. Ю. (2017). Махсус таълимда болалар интеллекти даражасини аниқлашда психологик-педагогик эксперимент ўтказиш технологияси. Современное образование (Узбекистан), (7).

Тангирова, Д., & Музаффарова, Х. (2014). Нарушения фонетических норм, встречающиеся в речи учащихся, и пути их исправления. Молодой ученый, (20), 738-740.

Muzaffarova, X. (2020). ДИДАКТИК ЎЙИН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ–ПЕДАГОГИК ФЕНОМЕН СИФАТИДА. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Логопедик машғулотларда болалар сўз бойлигини ошириш бўйича тавсиялар. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Duduqlanish va uni korreksiyalash bo’yicha olib boriladigan logopedik ishlar: Хотин-қизларнинг фан, таълим, маданият ва иновацион технологияларни ривожлантириш соҳасидаги ютуқлари 2019 йил 17-18 май 305 бет. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. O’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari. Bola va Zamon jurnal. T, (2-2019).

Temurova, G. (2020). O ‘YIN–ESHITISHIDA NUQSONI BO ‘LGAN BOLALARNING NUTQIY QOBILIYATLARINI FAOLLASHTIRISH OMILI SIFATIDA. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Maxsus maktab internatlarda olib boriladigan korreksion tarbiyaviy ishlarning mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Авторы


Xayitgul Muzaffarova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group